ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, August 28, 2015

ေရႊမန္း ဗဟုိျပဳ နုိင္ငံေရးက်ဆုံးခန္း (ဘာသာျပန္)

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Tuesday, August 25, 2015

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖ ြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ာ း အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

ႏုိင္ငံတကာကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရူံး မွ KNU သုိ႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Monday, August 24, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ (KPSN) ၏ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္


Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Sunday, August 23, 2015

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း (၁၈) ေရမလႊမ္းေပမယ့္ေျမလႊမ္းေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ "ေရႊမန္း" ဗဟုိျပဳနိုင္ငံေရး၏က်ဆံုးခန္း

ေကအဲန္ယူဦးေဆာင္လွ်က္ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းသံုးဖြဲ့နွင့္ရွမ္းတဖြဲတို့ကတနိုင္ငံလံုးအပစ္
ရပ္စာခ်ဳပ္အတည္ျပဳမူၾကမ္းအားလက္မွတ္ထိုးေတာ့မည္ဟုသတင္းထြက္ေပၚလာေသာအခါက်န္အဖြဲ့အစည္းမ်ား
အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊လူထုအတြင္းတြင္လည္းေကာင္းတစံုတရာရိုက္ခတ္မႈရွိသြားေၾကာင္းသတိျပဳမိသည္။ရွမ္းအဖြဲ့နွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍မည္သို့မွ်မေျပာလိုေသာ္လည္းရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးျပီးခဲ့သည့္ကာလေနာက္ပိုင္းမွ
စ၍ယေန့တိုင္အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေျခခံတြင္စာေရးသူနွင့္အေတာ္ပင္နီးကပ္စြာဆက္ဆန္ခဲ့ေသာေကအဲန္ယူအေပၚကိုမူအတိုင္းအတာအရပြင့္လင္းစြာေ၀ဘန္လိုပါသည္။ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုၾကီးတရပ္လံုးအေနနွင့္လည္းစဥ္းစားခြင့္ရေစရန္ရည္စူးသည္။

အဖြဲ့အစည္းတိုင္းတြင္လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။အထူးသျဖင့္မိမိတို့အဖြဲ့အစည္း၏အတြင္းပိုင္းစီမံ
ခန့္ခြဲ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္မည္သူမွ်၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိ။ဤသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳတန္ဘိုးထားရပါမည္။ယင္းမွာဘက္တဘက္ျဖစ္သည္။အျခားတဘက္တြင္နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာနွင့္ပတ္သက္၍မူတမ်ိဳးစဥ္းစားရန္လိုပါမည္။ေကအဲန္ယူအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားအားလံုး၏နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာသည္တခုနွင့္ဆက္
စပ္ပတ္သက္ေနသည္။အမွီသဟဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ေထာက္ကူပံ့ပိုးေနသည္။တခုကိုဆြဲကိုင္လိုက္သည္နွင့္အျခား
တခုသို့မဟုတ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္အမွ်င္တန္းလန္းနွင့္ပါလာသည့္သေဘာေဆာင္သည္။ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး
စစ္မွန္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ကရင္ျပည္နယ္သည္လည္းျငိမ္းခ်မ္းမည္ျဖစ္ရာယင္းကိစၥတြင္မူ
ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္မိမိတို့ဖာသာမိမိတို့ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုလွ်င္သဘာ၀က်ပါမည္လားဟုစဥ္းစားခ်င့္
ခ်ိန္သင့္ပါသည္။

ဤအေျခခံမွေန၍သံုးသပ္လွ်င္ေတာ္လွန္စစ္ကိုနွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ေတာက္ေလွ်ာက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျပီးနိုင္ငံေရးအစဥ္အလာၾကီးမားလွသည့္ေကအဲန္ယူတြင္တာ၀န္ခံမႈသံုးရပ္ရွိမည္ဟုနားလည္သည္။
(၁) ျပည္ေထာင္စုတနိုင္ငံလံုးအေပၚတာ၀န္ခံမႈ
(၂) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္လုပ္ငန္းအေပၚတာ၀န္ခံမႈ
(၃) မိမိ၏ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအေပၚတာ၀န္ခံမႈ

"ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာကရင္အမ်ိဳးသားထုတခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘူး။တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထု
ၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ျဖစ္တယ္။"ဟူ၍ေယာကၤ်ားပီသလွေသာအသံၾကီးနွင့္ေၾကြးေၾကာ္ကာနိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုအဆက္ဆက္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ကြယ္လြန္သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာဘိုျမကိုယေန့ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားမေမ့ၾကေသးဟုယံုၾကည္သည္။ယင္းသို့မွန္ကန္ျပတ္သားသည့္နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈယူကာေတာ္လွန္စစ္ကိုေတာက္ေလွ်ာက္
ဆင္ႏႊဲခဲ့သျဖင့္တိုင္း၇င္းသားေပါင္းစံုလူထုနွင့္အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ားက
ေကအဲန္ယူကိုေလးစားတန္ဘိုးထားခဲ့ၾကသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမေခတ္ကလိုလွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ဦးမေဆာင္နိုင္သည္ရွိေစဦး၊ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွေန၍ေျပာင္းျပန္ခ်ိဳးေကြ့သြားျပီး၊က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသက္သက္ကိုကိုင္စြဲျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတခုလံုးအေပၚတာ၀န္ခံမႈကိုအနည္းအက်ဥ္းကေလးမွ်ေတာ့ဆက္လက္
ခံယူထားသင့္ပါသည္။ယင္းမွာပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည္။၂၀၁၂ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလ၁၂ရက္ေန့ကျမန္မာ
စစ္အစိုးရနွင့္ေကအင္ယူတဖြဲ့တည္းလက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည့္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နွင့္ယခုေနာက္ဆံုးရရွိထား
သည့္၂၀၁၅မတ္လ၃၁ရက္ေန့ကတနိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္အတည္ျပဳမူၾကမ္းတို့ကိုနိုင္းယွဥ္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။တိုးတက္မႈမ်ားစြာကိုေတြ့နိုင္သည္။ယင္းမွာစုေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈ၏ရလာဒ္ျဖစ္သည္။

မိမိတို့အခ်င္းခ်င္းခိုင္ခိုင္မာမာလက္တြဲရပ္တည္ကာ၀ိုင္း၀န္းစုေပါင္းၾကိဳးပမ္းၾကလွ်င္တကယ္တန္းလက္မွတ္
ေရးထိုးသင့္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တေစာင္ေပၚထြက္လာေအာင္ၾကိဳးပမ္းနိုင္ေျခရွိေနပါလွ်က္အဘယ္ေၾကာင့္ယခုကဲ့သို့ေဖါက္ထြက္သြားပါသနည္း။၁၆ဖြဲ့လံုးစုေပါင္းရပ္တည္ၾကမည္ဟူ၍ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ခဲ့သည္မွာပင္ပူပူေႏြးေႏြးရွိေနေသးသည္။ဤသည္ကိုေကအဲန္ယူသည္အဘယ္ေၾကာင့္မ်က္ကြယ္ျပဳသနည္း။တခုခုကိုေျပာင္းလဲဆံုးျဖတ္လိုလွ်င္လည္းအနည္းဆံုးအားျဖင့္ေလာ္ခီးလာကဲ့သို့ညီလာခံမ်ိဳးထပ္ေခၚကာအားလံုး
ေၾကနပ္လက္ခံေအာင္ရွင္းျပ၊ညွိနိုင္းၾကျပီးပူးေပါင္းဆံုးျဖတ္ၾကလွ်င္မေကာင္းေပဘူးလား။ယခုေျခလွမ္းမွာျမန္မာစစ္
အစိုးရကိုယံုလြန္းစြာနွင့္ပံုအပ္ေတာ့မည္သေဘာေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိပါသနည္း။
(KNU/KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PCႏွင့္ RCSS) တို႕၏ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “လြတ္လပ္မွဳ၊တန္းတူညီမွ်မွဳႏွင့္တရားမွ်တမွဳတို႕ကိုအေျခခံၿပီးပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀ရွိေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႕ကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရးအာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ကတိျပဳခ်က္မ်ားရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္”ဟုပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။ယင္းမွာအတည္ျပဳမူၾကမ္းအခန္း (၁) အပုိဒ္(၁)(က) ကိုရည္ညႊန္းပံုရသည္။
ဤသည္မွာခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါ။အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ့စည္း
ပံုေအာက္တြင္ေပးထားျပီးျဖစ္သည္ဟုျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးျခင္း၊တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ (၁၄) ခုတြင္လႊတ္ေတာ္၊အစိုးရနွင့္တရားစီရင္ေရးယႏၱရားမ်ားအသီးသီးဖြဲ့စည္းေပးထားျခင္းတို့အားမီးေမာင္းထိုးျပကာလက္ရွိျမန္မာစစ္အစိုးရကနိုင္ငံတကာတြင္ရွင္းျပလွ်က္ရွိသည္။၂၀၀၈ဖြဲ့စည္းပံုေအာက္တြင္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဟူသည္မွာကြ်ဲခ်ိဳမွႏြားနို့ထြက္လာေအာင္ညွစ္ေနသလိုသာျဖစ္ပါမည္။၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ့စည္းပံုကိုလည္းျပင္၍မရနိုင္ေတာ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လက္ေတြ့ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအရာမထင္ျဖစ္မႈကိုၾကည့္ရႈကာအမ်ားစုၾကီးကလက္ခံလာၾကရပါျပီ။
အကယ္၍အဆိုပါအခန္း (၁) အပုိဒ္(၁)(က) တြင္ေအာက္ပါစာသားမ်ိဳးကိုထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေပးမည္ဆိုပါ
ကဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႕ကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရးအာမခံခ်က္ကိုစာသားအားျဖင့္ရရွိျပီဟုဆိုနုိင္ပါမည္။
“ဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀
ရွိေသာ (ျမန္မာျပည္နယ္အပါအ၀င္) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကိုသာအေျခခံ၍ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္သြားနိုင္ေရးအတြက္ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္
ေရးဆြဲ၊ျပဌာန္းက်င့္သံုးသြားမည္။”
တတိယအခ်က္မွာမိမိ၏ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအေပၚတာ၀န္ခံမႈနွင့္ဆိုင္သည္။အတည္ျပဳမူၾကမ္းအဆင့္မွ်ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ေစာဘဦးၾကီးေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ကရင့္ၾကမၼာကရင္ဖန္တည္းခြင့္အားမည္သို့ရနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကရင္လူထုတရပ္လံုးအားရွင္းျပရန္နွင့္အျပန္အလွန္အားျဖင့္လူထုနွင့္လူထုအသင္း
အဖြဲ့မ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုရယူရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ "နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာဆက္ျပီးေဆြးေႏြးသြားမည္ဟူေသာမေရရာသည့္အေျဖမ်ိဳးေတာ့မေပးသင့္ပါ။”
၂၀၁၂ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလ၁၂ရက္ေန့တြင္စစ္အစိုးရနွင့္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားမရွိေတာ့ျခင္းနွင့္လူထု၏သြားေရး၊လာေရးအဆင္ေျပလြယ္ကူသြားသည္ကိုမူအသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။သို့ရာတြင္လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားနွင့္ေကအဲန္ယူစစ္သားမ်ားအသတ္ခံရမႈမ်ားဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ေကအဲန္ယူ
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေနျပည္ေတာ္သို့ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္သြားလာေတြ့ဆံု၊အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြး
ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအတြက္မည္သည့္နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ်စာနွင့္ေပနွင့္ေရးသားအသိ
အမွတ္ျပဳေပးအပ္ျခင္းမရွိေသးပါ။ယေန့အထိသံုးနွစ္ခြဲေက်ာ္ရွိလာခဲ့ပါျပီ။တဖြဲ့ခ်င္းၾကိဳးပမ္းမႈကိုတန္ဘိုးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလူထုအတြက္မည္သည့္အရာမွ်လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာမရွိေသးပါ။စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈမွာမူအရာ
ထင္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္။
တဘက္ကတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊အျခားတဘက္ကျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာမွန္လွ်က္ရွိေနျပီ။အဘယ္ေၾကာင့္သီးျခားထြက္သြားျခင္ျပန္ပါသနည္း။ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္တဖြဲ့ခ်င္းစီသို့မဟုတ္ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့သံုးဖြဲ့ေပါင္းျပီးၾကိဳးပမ္းေစဦးေတာ့ေနာက္
ထပ္နွစ္ေပါင္း၃၅မွ်ၾကာသြားပါေစဦး၊လက္ရွိအေျခအေနထက္တိုးတက္နိုင္ဘြယ္မရွိ။ယင္းမွာကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားညံ့၍ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ျမန္မာစစ္အစိုးရကစုေပါင္းနုိင္ငံေရး၊စစ္ေရးအင္အားကိုသာထိတ္လန့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို့ျဖစ္၍တဖြဲ့ျခင္း (သို့မဟုတ္) အစုငယ္တစုအေနျဖင့္သာျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္နွစ္ပါးသြားရန္ၾကိဳးပမ္း
မည္ဆိုပါကကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တရပ္လံုးလက္နက္ခ်ရသည့္အေနအထားနွင့္နိဂံုးခ်ဳပ္
ဘြယ္သာရွိသည္။ဤသည္ကိုရည္ညႊန္းကာကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကတေလွ်ာက္လံုးအဆက္မျပတ္ေျပာလာ
ခဲ့သည္။ကရင္သံုးဖြဲ့နွင့္ရွမ္းတဖြဲ့တို့ကလက္မွတ္ထိုးမည္ဟုေၾကျငာခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာျပီးမေရွးမေနွာင္းၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန ့မွာပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး အန္ဒရူးပတ္ထရစ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ကာခ်ဳပ္
မင္းေအာင္လႈိုင္က ေအာက္ပါစကားကို ထပ္ေျပာေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအမွန္တကယ္ လိုလားစိတ္ ရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီသြားဖို႔ ဆႏၵရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးေနာက္ လက္နက္မ်ား စြဲကိုင္ထား၍ မရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက DDR၊ SSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံသည္ဆုိၿပီး လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္နက္ကိုင္သည့္ စနစ္ကိုသာ သြားရမည္ျဖစ္တယ္။”
တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအား ျဖစ္နုိင္လွ်င္ လက္နက္ခ်ခိုင္းေရး၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ၄င္းတို ့ဖိနပ္ ေအာက္သို ့ဒူးေထာက္ကာ ခုိင္းတာလုပ္ရမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ေစေရးမွ လြဲ၍ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားတြင္ အျခားမူ၀ါဒစိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ ေမာင္ခ်စ္သူ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုး
ရကို သစၥာခံကာ ကရင္ကို ကရင္ခ်င္းသတ္ျပလိုက္သည္။ သို ့ျဖင့္ ၄င္းသည္ အရွင္ေမြး၊ေန ့ျခင္းၾကီးကာ ဓါးထက္ေနျပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ အာရွလမ္းမၾကီးတိုက္ပြဲတြင္ေတြ ့လိုက္ရသည္။ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး သမိုင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအယ္န္အယ္လ္ေအ) အား ဤဘ၀မ်ိဳးသို ့မေရာက္ေစလိုပါ။ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ၏ အနာဂါတ္အတြက္ မည္သို ့မွ်ေရရာျခင္းမရွိဘဲ လက္မွတ္သြားျပီးထုိးလိုက္ျခင္းသည္ ပါးကြက္သားလက္သို ့ဓါးဆက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးသာ
ျဖစ္ပါမည္။
ယင္းသို ့ေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေကအဲန္ယူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလ်င္စလို သြား
ေရာက္လက္မွတ္ထိုးျခင္ေနပါသနည္း။ ဤအေျခအေနသည္ ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ တရား၀င္ဖြင့္ပြဲက်င္းပေတာ့ မည့္ အာရွလမ္းမၾကီးနွင့္ မ်ား ဆက္စပ္ေနပါသလား။ ေလ့လာရန္လိုအပ္လာပါသည္။
စစ္အစိုးရ၊ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းအားလံုးတို့နွင့္သာမကအာဆီယံ ASEAN နိုင္ငံမ်ားနွင့္ပါဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ယင္းျဖစ္ရပ္အေပၚတြင္သခၤန္းစာယူျပီးေနာင္မျဖစ္ေအာင္မည္သို့ေရွာင္ရွား
သင့္သည္၊လက္ရွိဘက္နွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မည္သို့သေဘာတူညီမႈရွာျပီးမွသာလက္မွတ္ထိုးသင့္သည္၊တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးအေနျဖင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုေျမယာနွင့္ဆက္စပ္ကာမည္သို့အေရးယူေဆာင္
ရြက္သင့္သည္စသည္တို့အားေလ့လာေဖၚေဆာင္လွ်င္စစ္မွန္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတစံုတရာဦးတည္နိုင္ပါမည္။
အာရွလမ္းမၾကီးစီမံခ်က္အားကုလသမဂၢ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေဖၚေဆာင္သည္။အာရွတိုက္ရွိနိုင္ငံေပါင္း၃၁နိုင္ငံ
ကိုျဖတ္ကာ၁၄၀၄၉၇ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္။ယင္းလမ္းသည္ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေကအဲန္ယူ၏ထိမ္းခ်ဳပ္ရာဘားအံခရိုင္တပ္မဟာ (၇) နွင့္တပ္မဟာ (၆) တို့ကိုပိုင္းျခားထားသည္။တပ္မဟာ (၆) ဌာနခ်ဳပ္တပ္ဖြဲ့နွင့္၄င္း၏တပ္ရင္း (၁၆) တို့၏ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည္။လမ္းေဖါက္လုပ္ေရးစီမံခ်က္၏အစပိုင္းတြင္ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တဖြဲ့တည္းသာရွိျပီးထိုေဒသကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ့သည္။ကရင္ျပည္နယ္ကို
ျဖတ္ေဖါက္ရမည့္အစိပ္အပိုင္းအတြက္ေကအင္ယူဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတာမလာေဘာလက္ထက္တြင္ေအာက္ေျခ
တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ခြင့္မျပဳခဲ့။သို့ျဖစ္၍လက္ေတြ့လမ္းေဖါက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမေဖၚေဆာင္နိုင္ခဲ့။
၂၀၁၂ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန့တြင္စစ္အစိုးရနွင့္ေကအင္ယူတို့အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရး
ထိုးခ်ဳပ္ဆိုျပီးေနာက္ပိုင္းေကအဲန္ယူကလည္းသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သျဖင့္ထိုင္းလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ (See Sang Karmyotah Co.,Ltd.) အားသဃၤန္းညီေနာင္၊ေကာ့ကရိတ္ေတာင္ေျခပတ္လမ္းသစ္ကိုေဆာက္လုပ္ရန္ျမန္မာစစ္အစိုး၇ကခြင့္ျပဳခဲ့သည္။စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္ကထဲကပင္ေဒသခံကရင္
လူထုမ်ားအတြက္ျပသနာမ်ားတက္ေနခဲ့ျပီျဖစ္သည္။လမ္းေဖါက္လုပ္ရာနယ္ေျမတေလွွ်ာက္ရွိေျမသိမ္းခံရေသာကရင္လူထုမ်ားအတြက္အသံုး၀င္တန္ဘိုးအရကာလေပါက္ေစ်းနွင့္အညီေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့။
၂၀၁၅ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေတာ့မည့္အာရွလမ္းမ (ျမ၀တီ၊ေကာ့ကရတ္) ေတာင္ပတ္
လမ္းပိုင္းအားထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကျမန္မာစစ္အစိုးရကိုတရား၀င္ျပန္အပ္ျပီးခ်ိန္၌ျပသနာမ်ားတက္ရန္တာစူလာပါေတာ့သည္။(ျမ၀တီ၊ေကာ့ကရတ္)လမ္းေဟာင္းသည္တရက္ဆင္း၊တရက္တက္ကားေမာင္းရျပီးသံုးနာရီ၀န္းက်င္ၾကာသည္။လမ္းသစ္ျဖစ္ေသာအာရွလမ္းမၾကီးသည္ကားမ်ားေန့စဥ္ေမာင္း၍ရျပီးမိနစ္သံုးဆယ္၀န္းက်င္သာၾကသည္။နွစ္ရက္အခ်ိန္ေပးရျပီးသံုုးနာရီၾကာေသာလမ္းကိုတေန့အတြင္းနာရီ၀က္နွင့္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍လမ္းသစ္၏အသံုး၀င္တန္ဘိုးမွာလမ္းေဟာင္းထက္အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာသာသြားပါေတာ့သည္။လမ္းသစ္တြင္ေကာက္ယူမည့္အေကာက္ဂိတ္မ်ားသည္လည္းအဆေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ေငြတိုးပါေတာ့မည္။
ဤတြင္စစ္အစိုးရ၏တရားမ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္လမ္းေပၚတြင္အခြန္ေကာက္ခြင့္ရထားေသာေကအဲန္ယူအပါ
အ၀င္ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအၾကားတြင္နားလည္မႈလြဲမည့္အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာပါေတာ့့
သည္။အခြန္အေကာက္ဂိတ္ခ်ထားေရးကိစၥမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္းျပီးအထူးသျဖင့္(ျမန္မာစစ္အစိုးရကလက္သပ္ေမြး
ထားေသာ) ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္နွင့္ဒီေကဘီေအတို့အၾကားတြင္အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာစစ္တပ္၏အေရွ့ေတာင္တိုင္းတိုင္းမႈးက၄င္း၏တပ္မ်ားနွင့္အတူအာရွလမ္းမၾကီးအတိုင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္တက္လာမည္ဟူေသာအခါဒီေကဘီေအကခြင့္မျပဳသျဖင့္ဇြန္နွင့္ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္းတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တဘက္ကေန၍ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို့ေပါင္းျပီးဒီေကဘီေအကိုအာရွလမ္းမၾကီး
တ၀ိုက္မွေမာင္းထုတ္၊အျခားတဘက္ကလည္းေကာ့ကရိတ္ျမိဳ့အထြက္တြင္ဒီေကဘီေအအားဆက္လက္အခြန္
ေကာက္ခြင့္ေပးသည့္နည္းျဖင့္ညွိနိုင္းေျပလည္သြားၾကေၾကာင္းလည္းသတင္းၾကားရသည္။
အာရွလမ္းမၾကီးျပသနာသည္ေျမယာ၊တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ေဒသတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑၊ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားအားလံုး၏အခြင့္အေရး၊ဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုလက္ေတြ့တည္
ေဆာက္ေရးတို့နွင့္သက္ဆိုင္သည္။ဤသည္ကိုမွန္ကန္စြာခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရပ္တည္ေျဖရွင္းနုိင္မွသာျပည္တြင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္ပါမည္။သို့မဟုတ္၄င္းတုိ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အခ်င္းခ်င္းမ်ားအတြင္းေျပလည္
ေနလွ်င္ျငိမ္ေနလိုက္ၾက၊မေျပလည္လွ်င္ထတိုက္လိုက္ၾကနွင့္ဆိုလွ်င္နစ္နာဆံုးရံႈးသူမ်ားမွာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားျဖစ္ပါမည္။
အာရွလမ္းမၾကီးသည္ကရင္ျပည္နယ္၏ေျမယာအေပၚကိုျဖတ္သြားသည္။သို့ျဖစ္၍ယင္းလမ္းေပၚမွရရွိ
မည့္အခြန္အေကာက္၊အက်ိဳးအျမတ္နွင့္ခံစားခြင့္ကိုကရင္ျပည္နယ္လူထုရသင့္သည္အမွန္ျဖစ္သည္။လမ္းဟူသည္
မွာေယဘုယ်အားျဖင့္သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လမ္း၊ျပည္နယ္အတြင္းလမ္းနွင့္ေဒသလမ္းတို့ျဖစ္သည္။အာရွလမ္းမၾကီးသည္ကရင္ျပည္နယ္ကိုျဖတ္သြားေသာ္လည္းျပည္ေထာင္စုအဆင့္လမ္းျဖစ္သည္။ကရင္ျပည္
နယ္ကိုျဖတ္ကာအျခားျပည္နယ္မ်ားနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သို့ျဖစ္၍သာဤလမ္းသည္အေရးပါေနျခင္းျဖစ္သည္။ထို့ေၾကာင့္ဤလမ္းမွရရွိမည့္အခြန္အေကာက္၊အက်ိဳးအျမတ္
နွင့္ခံစားခြင့္ကိုအျခားေသာျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားမ်ားလည္းရယူနိုင္ခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။

ေကအဲန္ယူကဲ့သို့နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအဖြဲ့အစည္းၾကီးသည္အာရွလမ္းမၾကီးမွရရွိသည့္အခြန္အေကာက္၀င္ေငြကိုသူခိုးေစ်းနွင့္လက္ခံထားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ယခုအတည္ျပဳမူၾကမ္းကိုလက္မွတ္မထိုးခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္အတိအလင္းသေဘာတူညီမႈရေအာင္ညွိလွ်င္အဖြဲ့အစည္းအတြက္ေရာကရင္ျပည္နယ္ေနလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ပါအက်ိဳးရွိပါမည္။ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိျခင္း၊တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းတို့အားျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္က်င့္သံုးရန္ဖိအားေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့မ်ားကိုယ္တုိင္ကလည္းက်င့္သံုးၾကမည္ဆိုပါကၾကီးမားေသာဖိအားကိုျဖစ္ေစပါမည္။
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေသာအဖြဲ့အစည္းျဖစ္သျဖင့္အဖြဲ့အစည္းလည္ပတ္လႈပ္ရွားရန္အတြက္၀င္ေငြလိုအပ္မည္မွာအေသအခ်ာျဖစ္သည္။ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္နားလည္မႈယူ၊တိတ္တိတ္ကေလးၾကိတ္
ကာ၄င္းတုိ့ေပးသမွ်ကိုသာလက္ခံရယူေနမည္ဆိုပါကကရင္လူထုလည္းမည္သည့္အခါတြင္မွ်ခံစားခြင့္ရွိနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။အဖြဲ့အစည္းအတြင္းခ်စားမႈမ်ားလည္းရွိလာနိုင္ပါသည္။ကရင္လူထုကိုယ္စားလည္းေကာင္း၊ေကအဲန္ယူအဖြဲ့အစည္းကိုယ္စားလည္းေကာင္းျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး၊ရသင့္သည့္အခ်ိဳးအစားအားအတိအလင္းေတာင္းဆို၊လူထုကိုလည္းခ်ျပ၊လူထုဖိအားလည္းပါလာမည္ဆိုလွ်င္မေအာင္ျမင္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။
ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီးအဆင့္ရွိေသာအာရွလမ္းမၾကီးမွရသည့္အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား၏ေလးပံု
တပံုအားကရင္ျပည္နယ္လူထုအတြက္သံုး၊ေလးပံုတပံုအားအျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္သံုး၊ေလးပံုတပံုအားျမန္မာ
စစ္အစိုးရယူ၊က်န္သည့္ေလးပံုတပံုအားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအၾကားခြဲေ၀သံုးစြဲအစရွိသည့္မူမ်ိဳးအေပၚအေျခခံက်င့္သံုးရန္ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ေဆြးေႏြးစကားေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေျမယာ၊သဘာ၀သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအားထိခိုက္ေစမည့္အျခားစီမံခ်က္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍
လည္းအလားတူပင္ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္သေဘာတူညီမႈရေအာင္ျပဳ၊အတည္ျပဳမူၾကမ္းတြင္အတိအလင္းထည့္သြင္း
ခ်ဳပ္ဆိုျပီးမွလက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုပါကကရင္လူထုအတြက္မ်ားစြာပိုျပီးအက်ိဳးရွိပါမည္။
ထိုအခါတြင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနွင့္တာ၀န္ခံမႈရွိလာျပီျဖစ္သျဖင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္
ပါမည္။ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္လည္းေကာင္း၊အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္လည္းေကာင္းလက္နက္
ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေအာင္လည္းေရွာင္နုိင္ဘြယ္ရွိပါမည္။ယင္းအားနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ေဆြးေႏြးေနၾကဦး
မည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိေရႊ့ရန္မလိုပါ။
နွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရၾကမည္ဆိုပါကအတည္ျပဳမူၾကမ္းအားလက္မွတ္ထိုးျပီးသည့္ေန့ရက္မွာပင္စတင္ေဖၚေဆာင္ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ခ်က္ျခင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရနိုင္ပါသည္။မရရေအာင္လည္းေဆြးေႏြးသင့္သည္။သို့မွသာတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ၊ေျမယာ၊သဘာ၀သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား (ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟူေသာအမည္ကိုခံယူလ်က္) ၄င္းတို့တဦးတည္းသာထင္သလိုခ်ယ္လွယ္အျမတ္
ထုတ္ျပီးအာဏာတည္ျမဲေအာင္လုပ္လိုၾကသည့္ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားအားလည္းဆံုးမရာက်ပါမည္။
၄င္းတို့၏နုတ္ကတိစကားမ်ား သက္သက္ကို မယံုၾကည္သင့္ပါ။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္ တဦး သို ့မဟုတ္ တခ်ိဳ ့မွ်က မိမိတို ့အားလက္သပ္ေမြးလိုသျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴထားျခင္းအေပၚတြင္လည္း မသာယာသင့္ပါ။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္ တဦး သို ့မဟုတ္ တခ်ိဳ ့မွ်ကိုသာ ေပါင္းထားသည့္ နည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရလိမ့္
မည္ဟု မေျမွာ္မွန္းသင့္ပါ။ အားကိုးသင့္သည္မွာ ကရင္လူထုအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုးျဖစ္ပါ
မည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚလာေရးသည္သာ အခရာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
သခၤန္း စာ နွစ္ခုကို ယူနိုင္ပါသည္။ တခုမွာ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္က်ားရွင္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့
တံခိုးထြားစဥ္က ေျမွာက္စားခံခဲ့ရေသာအခါ ဖုန္ၾကားရွင္အား တကယ့္ ကိုးကန္ ့လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အမႊမ္း
တင္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္အခ်င္းခ်င္းအၾကားအာဏာလုပြဲျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့ျပဳတ္က်သြားေသာအခါ ဖုန္ၾကားရွင္
မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးရာဇာသက္သက္ၾကီးအေနျဖင့္ လက္ညွိဳးထိုးကာ အျပတ္တိုက္ခံခဲ့ရသည္။
အျခားတခုမွာဦးေရႊမန္း၏သာဓကျဖစ္သည္။ "လႊတ္ေတာ္အထက္မွာမိုးေကာင္းကင္ဘဲရွိတယ္။" ဟူ၍ေၾကြးေၾကာ္ကာတံခိုးထြားခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၏နိုင္ငံေရးဇာတ္လမ္းသည္နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္
မည့္အေနအထားသို့ဦးတည္လွ်က္ရွိေနေခ်ျပီ။ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္တို ့ဂိုဏ္းက ဦးေရႊမန္းဂိုဏ္းကို အျပဳတ္တိုက္ခ်လိုက္ပါျပီ။ ဦးေရႊမန္းသည္ ရုပ္ေသးဘ၀ နွင့္ ကျပအသံုးေတာ္ခံရမည့္ အေနအထားနွင့္သာ ဘ၀ဆံုး
ဘြယ္ရွိသည္။ နိုင္ငံေရးအာဏာရရန္ လမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ဦးေရႊမန္း၏က်ဆုံးခန္းအတြက္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအေျခခံ
လူထုၾကီးအေနျဖင့္၀မ္းနည္းရန္မရွိပါ။၂၀၁၀ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္အထိဦးေရႊမန္းသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအေန
ျဖင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္လည္ပတ္ေရးယႏၱယားၾကီးကိုစြမ္းစြမ္းတမန္ေကာင္းက်ိဳးျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရာထူးတာ၀န္မ်ား
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္တေလ်ာက္လံုးအတြင္းတြင္လည္းစစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီနွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္မည္သည့္ဥပေဒတခုတေလကိုမွ်ျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိ။စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာလွ်င္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ဥပေဒမ်ားအားဦးေဆာင္ျပဌာန္းေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ဟူ၍ေၾကြးေၾကာ္ကာဖက္ဒရယ္ဥပေဒမူၾကမ္းတရပ္ေရးဆြဲရန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာဦးတီခြန္ျမတ္နွင့္ေဒၚနန္း၀ါနဳတို့အားတာ၀န္ေပးခဲ့သူမွာဦးေရႊမန္းျဖစ္သည္။နွစ္နွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ျပီးေနာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ေ၇ာက္သည့္အျပင္ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္ပါနိဂံုးခ်ဳပ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းမည္သည့္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတခုတေလမွ်ထြက္ေပၚမလာပါ။ဖက္ဒရယ္ကိုအသံကေလးထြက္ရံုမွ်ထြက္ျပခဲ့သည္။လက္ေတြ့တြင္မူဖက္ဒရယ္
စနစ္ကိုရာနုန္းျပည့္ဆန့္က်င္၊တင္းၾကပ္သည့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုအားျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆက္
လက္ၾကီးထြားေစမည့္ဥပေဒမ်ားျပဳေပးခဲ့ရာ၌စြမ္းစြမ္းတမန္ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ဤမွ်အထိစစ္အာဏာရွင္
စနစ္အားအလုပ္အေၾကြးျပဳခဲ့သူကိုပင္အာဏာလုပြဲျဖစ္လာေသာအခါဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္
တို ့ဂိုဏ္းက မေထာက္ညွာစတမ္းရိုက္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။၄င္းတို ့ဂိုဏ္းသည္လည္း မည္မွ်အထိ ညီညြတ္ေနမည္ဟု မည္သူမွ်မေျပာနိုင္ပါ။


ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

အျပည့္အစံုသို ့....

Friday, August 21, 2015

အားလံုးပါ၀င္ေရးမူႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ သေဘာထား


Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Thursday, August 20, 2015

တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မွဳ ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္အတည္ျပဳ မူႀကမ္း ၏ ျပသနာမ်ား (ျငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း ၁၇)

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

(KNU/KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PC ႏွင့္ RCSS) တို႕၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအစည္းအရံုး (KNO)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Tuesday, August 18, 2015

KNU DKBA RCSS ျငိမ္းေကာင္စီ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္

Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....

Monday, August 17, 2015

A Big Joke Burma (Myanmar) Changing to Democracy

Kanbawza Win
Type the rest of your post here.

အျပည့္အစံုသို ့....