ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, March 14, 2015

ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၅။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးေန႔

သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကိုု ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္း

ယေန႔က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာဆန္႔ က်င္ေရးေန႔တြင္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ ၄င္း၏ေတာင္းဆိုုခ်က္ျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းအားလံုုးကိုု ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ပါ ဆိုုသည့္အခ်က္ကိုု ယခုုတဖန္ထပ္မံ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။
ယေန႔တြင္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္သည္ သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္း တည္ရွိရာေနရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ပူူးေပါင္းဆႏၵထုုတ္ေဖၚပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္းအတြင္းရွိ တုုိင္းရင္းသားေဒသ (သို႔မဟုုတ္) မၾကာေသးေသာ ကာလကမွ တိုုက္ပြဲ (သိုု႕မဟုုတ္) ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာေဒသအတြင္းတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုုပါေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုုးရိမ္ဖြက္ရာအခ်က္မ်ားစြာရွိရာတြင္ ေအာက္ပါအ ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။


• ေရကာတာစီမံကိန္းခ်မွတ္ထားရာေနရာကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖါက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုုတည္ေဆာက္ေန ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈကိုုထိခိုုက္ျခင္း။
• ေဒသခံလူထုုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပိီး ၄င္းတိုု႕၏သေဘာတူညီမႈကိုု ရယူျခင္းႏွင့္ လိုုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူအားခ်ျပမႈမ်ား မရွိျခင္း။
• ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆယ္စုုႏွစ္အဆက္ဆက္ျပည္သူမ်ား အသက္ အိုုးအိမ္ ဆံုုးရံႈးၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္ရျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုုတစ္ရာမရဘဲ ေျမယာမ်ားဆံုုးရံႈးျခင္း။
• ေဒသသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဖ်က္ဆီးျခင္း။
• ေရကာတာစီမံကိန္း တည္ရွိရာေဒသ အနီးတစ္ဝိုုက္ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္စခန္းမ်ားတိုုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ားအေပၚ ထိုုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားေနာက္ လိုုက္ပါလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း။
• ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားမွရရွိမည့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္မ ဟုုတ္ဘဲ အျခားႏိုုင္ငံအတြက္သာျဖစ္ျခင္း။
• ေရကာတာစီမံကိန္းမွရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ဗဟိုုအစိုုးရကသာ ရယူခံစားၿပီး ျပည္သူ႕ အက်ိဳးအတြက္ျပန္လည္အသံုုးခ်ျခင္းထက္ ျမန္မာစစ္တပ္ေတာင့္တင္းခိုုင္မာအင္အားရွိဖိုု႕အ တြက္သာ ျပန္လည္အသံုုးခ်ျခင္း။
• ေရကာတာစီမံကိန္းလံုုၿခံဳေရးအတြက္ တိုုးခ်ဲ႕ခ်မွတ္ေသာစစ္တပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ ပိုုင္းဆိုုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈႏွင့္ မုုဒိမ္းမႈ စိုုးရိမ္စရာမ်ား ပိုုမိုုၾကီးမားလာျခင္း။
• ေျမငလ်င္ (သိုု႕မဟုုတ္) ေရၾကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုုင္သည့္ ေရကာတာၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားတည္ရွိေနျခင္း။
• ျမန္မာျပည္သူမ်ားလိုုအပ္ေနေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုု ထုုတ္ယူျဖန္႕ျဖဴးေပးရာတြင္ ေရကာ တာစီမံကိ္န္းမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ နည္းေသာအရာမဟုုတ္ျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ရႈေထာင့္အရ ေရရွည္တည္တန္႕ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုုတ္လုုပ္ ေပးႏိုင္မႈမရွိျခင္း။

ထိုု႕ေၾကာင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ေရကာတာစီမံကိန္းအားလံုုးကို ဆိုုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ႏိုုင္ငံေရးပဋိပခမ်ားေျပၿငိမ္းျခင္းအေပၚအေျခခံေသာ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရ ရွိေသးသေရႊ႕ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ အၾကီးစား စီမံကိန္းကိုမွ အလုပ္သင့္ပါ။ မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုတိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားရယူျခင္းမ်ားရွိရမည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာျဖင့္ စြမ္းအင္လိုုအပ္မႈအေျခအေနအား ေရရွည္ကိုၾကည့္ၿပီး တန္းတူညီမွ်စြာ လက္ေတြ႔က်က်ျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာသံုုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရမည္။ ထိုုသိုု႕ ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း ၿမိဳ႕ျပျပည္သူမ်ားသာ မဟုုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံျပည္သူ အားလံုုးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးမႈကိုု မည္သိုု႕ ျပဳလုုပ္ႏိုု္င္သည္အေပၚအေျခခံရမည္။

ေရကာတာစီမံကိန္းကိုု ဆန္႕က်င္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အၾကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုု ဆန္႕က်င္ေနေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးပိုုင္းဆိုုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ရွိရန္လိုုအပ္သည္။ မည္သိုု႕ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႕ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းကိုု ဆန္႔က်င္ ေနေသာ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး အဖမ္းခံရႏိုုင္ၿပီး ေထာင္က်ႏိုုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေစာသာဘိုး (ျမန္မာ၊ ကရင္) +၉၅(၀) ၉၂၅၄၈၈၆၅၈၂
ေစာအဲလက္စ္ (ျမန္မာ၊ ကရင္၊ အဂၤလိပ္) +၆၆(၀) ၈၁၃၈၆၉၉၂၅/ +၉၅(၀) ၉၂၅၄၂၀၇၈၄၂1 comment:

Lay Galer said...

ဟာမဟုတ္​တာ ... KNU ​ေခါင္​း​ေဆာင္​ ​ေတြဘာလုပ္​​ေနလဲ... ​ေျပာ​ေတာ ့ ျပည္​သူလူထု အတြက္​အမွန္​တရားအတြက္​ ႀကိဳးစား​ေနတယ္​ဆို ဟို​ေကာင္​ ကြယ္​ထူး၀င္​း ႏွာဘူး​ေစးဖိုး (လခသ) KNU ဗဟို​ေကာ ္မတီ​ေတြ​ေကာ ဘာလုပ္​​ေနလဲ.. .. ​ေျဖ႐ွင္​း​ေပး​ေလ... ဒါသူတို႔တာ၀န္​မဟုတ္​လား ....​ေခါင္​း​ေဆာင္​ လား ​ေခါင္​း​ေ႐ွာင္​လား ....

Post a Comment