ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Wednesday, September 3, 2014

To Karen Leaders (ေပးစာ)

ေလးစားအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား-

ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေတြ ့ဆံုျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွည္ျခင္း၊ သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့ႏွင့္ ပုဂိဳလ္အရ ၆ၾကိမ္မ်ွမပြင့္မလင္းေတြ ့ဆံုခဲ့ျခင္း စသည္တို ့မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားတို ့၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ထိုကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လက္ေတြ ့က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္စံနစ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဦးတည္သည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရာရွိခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္အရ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးပူးေပါင္း
ပါ၀င္ျပီး လူမ်ဳိးတိုင္းကိုညီတူမ်ွတူကာကြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ရွိဖို ့မလြဲမေသြလိုအပ္သည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ပံုရခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ကိုဖြဲ ့စည္းမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္တရပ္၏ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားစစ္ေရးကိုယ္စားလွည္အားလံုးပါ၀င္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ မလြဲမေသြထားရွိရမည္ျဖစ္သည္ကိုလဲ မူလကတည္းက သေဘာေပါက္ထားၾကျပီးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။
ထိုစနစ္ကသာလွ်င္ အင္အားအၾကီးဆံုး လက္ရွိအစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တို ့ ပူးေပါင္းေသာ လူမ်ဳိးစံုပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္ မေတာ္တရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ UNFC မွႏွဳတ္ထြက္ျခင္းသည္ အဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စဥ္းစားခ်က္ အထက္ပါ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိမေနသည့္သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာျပည္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေငြအားညာဏ္အားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေနၾကေသာ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စဥ္းစားခ်က္ကို က်ဥ္းေမ်ာင္းလြန္းသည္ဟု အျမင္ရွိလာၾကပါမည္။
UNFC မွ ေကအဲန္ယူခြဲထြက္သြားျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုထင္ထင္ရွားရွားျပေနေသာအခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားမ်ားအျခင္းျခင္းပင္လွ်င္စည္းလံုးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏွစ္ (၆၀)ေက်ာ္ၾကာ မိမိတို ့ကိုဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စည္းလံုးႏိုင္ဖို ့ဆိုသည္မွာ အလြန္ေ၀းလန္လြန္းသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအကဲျဖတ္သူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကရန္သာရွိပါသည္။

ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားအျခင္းျခင္း တစည္းတလံုးျဖစ္ျခင္းကို မလိုလားသူမွာ ျမန္မာအစိုးရသာလွ်င္ျဖစ္ပါမည္။
ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမိမိတို ့၏ ဒူးမနာ ကိုယ္စားလွည္မ်ားအျဖစ္သံုးႏိုင္လ်ွင္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို က်ဳံးထဲ၀င္လာေအာင္ဖိအားေပးလို ့ရႏိုင္မည္ဟူသည္မွာလည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ တြက္ခ်က္မွဳသာလ်ွင္ျဖစ္ပါမည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားအေနႏွင့္မူ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္သည္ ဟုယံုၾကည္မွဳရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ၀င္ေရာက္အၾကံညာဏ္ေပးေနၾကသူမ်ားမွာလည္း မိမိသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏အက်ဳိး သို ့မဟုတ္မိမိကိုေထာက္ပ့ံထားသည့္စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ား၏အက်ဳိးကို သာလွ်င္ အဓိကထားျပီး မီးစင္ၾကည့္ ဆက္က သြားၾကယံုသာက်န္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားမ်ားပင္လ်ွင္မစည္းလံုးႏိုင္ေသာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိမဟာလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကသာလွ်င္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္မွဳကိုအေပးႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေနပါဦးမည္။ ထိုအေနအထားမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံတကာၾကားတိုင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ထို၀ါဒကို ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ကူ က်ားကန္ၾကရန္သာရွိေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ လူ၀တ္လဲစစ္အစိုးရႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးၾကီးစိုးပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာျပည္အျဖစ္သာဆက္လက္တည္ရွိသြားဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကိစကိုေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ပါရန္ပန္ၾကားလိုပါသည္။
ထိုနည္းတူ ေကအဲန္ယူအဖြဲ ့အစည္းအတြင္းမွ အေတြးအျမင္ထက္ျမက္ျပီး အသက္ေသြးႏွင့္ ဘ၀ အရင္းအႏွီးထည့္၀င္ေပးဆပ္ထားေသာေအာက္ေျခေခါင္းေဆာင္ရဲေဘၚမ်ားကလည္းမိမိတို ့မပိုင္ဆိုင္သည့္အဖြဲ ့အစည္း
သဖြယ္ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္မေနၾကဘဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုထိမ္းသိမ္းေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ကရင္အာလံုးစည္းလံုးေရး ႏွင့္ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားအားလံုးညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းတန္းတူသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ႏိုင္ေရး၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း---

ေလးစားလ်ွက္
အဂၢ

မွတ္ခ်က္။ ။ စာေရးသူ အဂၢ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment