ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, January 12, 2015

“၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔” ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၂ ရက္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္။
စာအမွတ္။ ဝဝ၁§၀၅§ဌနခ-၁၅

တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုး အဖိႏွိပ္ခံဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္
အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို လက္နက္စဲြကိုင္ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္မွာ
၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ (၅၂) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။
တအာင္းတမ်ဳိးသားလံုး အဖိနိွပ္ခံဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေရး၊
ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကိုအာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး၊
မဟာလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊
ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်ေရး၊
အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအာမခံသည့္
စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔ အတြက္
တအာင္းတမ်ဳိးသားလံုးတို႔၏ေတာ္လွန္ေရး ခရီးနွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ကာလအတြင္း
အသက္ေသြးေခြ်း၊ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားစြာကို
ေပးဆပ္ရင္းႏီွးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ မ်ဳိးခ်စ္တအာင္းျပည္သူလူထုနွင့္
တအာင္းအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ ရဲေမအေပါင္းတို႔အား
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးမွ
အစဥ္ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A သည္
တအာင္းအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အျမန္ရရွိႏိုင္ ေစရန္အတြက္
တအာင္းလူထုၾကီးႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အားက်ဳိးမာန္တက္ ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိ ပါသည္။ ေက်ာက္မဲ၊ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္၊
နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ လားရွဴိး၊ သိန္းနီ၊ ကြတ္ခိုင္၊
နမ့္ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ တအာင္းေဒသမ်ားတြင္
တအာင္းတပ္မေတာ္ T.N.L.A တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားအသီးသီး အေျခခ်လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။

တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ရာဌာေနေဒသတိုင္းတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္
T.N.L.A အေျခခ်ကာကြယ္တပ္စဲြႏိုင္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းလာရာ
သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္ရင္း (၂၁) ခုျဖင့္ စုစည္းထားသည့္ တပ္မဟာ (၃)
ခုကိုဖဲြ႕စည္း လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္မွာ တအာင္းလူမ်ဳိးတို႕၏
စည္းလံုးညီညြတ္မႈအက်ဳိးရလာဒ္ ျဖစ္သည္။
ထို႕အတူ တအာင္းလူမ်ဳိးအားကာကြယ္ရန္အတြက္ တအာင္းတပ္မေတာ္ T.N.L.A
တိုးတက္အားေကာင္းလာရန္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ၾကသည္မွာ
မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ညီညြတ္မႈ
ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ လူထုကာကြယ္ေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊
တပ္ဖဲြ႕တည္ေဆာက္ေရး၊ လူထုစည္းရံုးေရး ႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္၏
ထိုးစစ္ဆင္လႈပ္ရွားလာမႈေၾကာင့္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တႏွစ္တာအတြင္း တိုက္ပဲြၾကီးငယ္ေပါင္းအၾကိမ္ ၂၀ဝ
ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

P.S.L.F/T.N.L.A သည္ တအာင္းေဒသအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးမားသည့္
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိုလည္း လူထုႏွင့္ အတူလက္တဲြပူးေပါင္းကာ
တိုက္ဖ်က္လာခဲ့ရာ ထိုက္သင့္ေသာအတိုင္းအတာထိ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္းဝယ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုဖမ္းဆီး
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း တအာင္းေဒသအတြင္း
မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

N.C.C.T ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕မွ
တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ တိုင္းရင္းသား
အဖဲြ႕မ်ားကိုယ္စား ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
NCA စာခ်ဳပ္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ နီးစပ္လာစဥ္
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ကာ
ရရွိၿပီးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္သျဖင့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရပ္တန္႕ကာ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ထိုျပင္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႕ထိုးစစ္မ်ားပံုမွန္ျပင္ဆင္ေနျခင္း၊
ႏွစ္ဖက္တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ အေၾကာင္းရွာ ရန္စျခင္း၊
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႕က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း၊
လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ရည္ြယ္ခ်က္ရွိရွိပစ္ခတ္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေနသည့္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္မွာ မည္သို႕မွ် ျပည္တြင္းစစ္မီးရပ္စဲၿပီး
တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္
ဘက္လိုက္မႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္
မွ်တမႈမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည့္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္မွ်တျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ
စံႏႈန္းျပည့္မွီျခင္း၊
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတို႕၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတမႈမ်ားမွာ
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ အလွမ္းေဝး
ေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ အေျခခံျပည္သူလူထုတို႕၏
လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အား
ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊
တရုတ္-ျမန္မာပဋိပကၡေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ျပႆနာမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတို႕၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုမႈကိုလစ္လ်ဴရွဴေနျခင္း၊
တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား စစ္အင္အား ျဖင့္
ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္ကိုင္ထားႏိုင္ရန္အတြက္
ယခင္ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္
စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူတရပ္လံုးအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးသတိ၊ ဒီမိုကေရစီအသိ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိရွိျဖင့္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ကို ျဖတ္သန္း ရင္ဆိုင္ၾကရန္ အထူးတိုက္တြန္းလွဴံ႕ေဆာ္အပ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာလည္း တန္းတူညီမွ်ေရး၊
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟူေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတို႕၏ ေတာ္လွန္ေရး
ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီရန္မွာ လူမ်ဳိးတိုင္းေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္
လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ဘံုရန္သူကို ဝိုင္းဝန္းရင္ဆိုင္
ေခ်မႈန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးစုစည္းညီညြတ္မႈ ဖိအားမပါပဲ
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ထိုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးသတိျမႇင့္တင္ၿပီး
လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ အင္အားရွိရန္၊ စစ္ေရးအရစုစည္းညီညြတ္မႈရွိရန္
အထူးတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္
တအာင္းအမ်ဳိးသားတို႕၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္
P.S.L.F/T.N.L.A ႏွင့္အတူ ဆက္လက္လက္တဲြတိုက္ပဲြ၀င္ၾကရန္
တအာင္းမိဘျပည္သူတရပ္လံုးကို အေလးအနက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရင္း (၅၂)
နွစ္ျပည့္
တအာင္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါသည္။


“ဘ္ုပ္ဘူိန္ ကုင္တအာင္း”ဗဟိုေကာ္မီတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F)
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (T.N.L.A)


No comments:

Post a Comment