ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Friday, February 1, 2013

ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယေန႔ဟာ ကရင္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပငွာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ မတရားဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ုဳပ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး တရားမွ်တေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ (၆၄) ႏွစ္ျပည့္ေသာ ေန႔ရက္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္တြင္ရွိေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ (၆၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေနၾကေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ျပီး ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိအတူ ကရင္အမ်ဳိသားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳထားေသာ KNU သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခက္ရပ္စဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားသည္မွာလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု အတြင္းသုိ့ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ၿငိမ္းေရးယူထားေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အရသာရွိရွိ က်င္းပခြင့္ ရရွိေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔အတူ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဇာတ္ပြဲမ်ား၊ ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ပြဲတန္းမ်ား ျဖင့္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ ဒီလုိအခ်ိန္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ဳိးတြင္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားကာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ႀကိဳဆုိေနၾကေတာ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ ရင္းႏွီးအေဖာ္ျပဳ ေဆာ့ကစားရင္း အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျဖဳန္းတီးေနၾကေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစၾ္ကေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ႀကီး၊ငယ္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္မွာ စုိးရိမ္ပူပန္၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေနရသည္။ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေသာ ေနရာ ႏွင့္ ထုိေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ား(၀ါ) လူေတြကုိ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ ဖ်က္ဆီးေရးလက္နက္မ်ား ကုိ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ေပါင္းဖက္ေဆာ့ကစားေနေသာ လူမ်ားရွိရာ ေဒသမွာ KNU တပ္မဟာ(၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၀၁) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမပင္ျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားမ်ားကုိေဆာ့ကစားျခင္းျဖင့္ လူမ်ားကုိ တုိးတက္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေစလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ား၏ဘ၀ကုိ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ကာ ဘ၀ပ်က္သည့္ အေျခအေနသုိ႔သာ ေရာက္ရွိေစႏုိင္မည္သာျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားသည္လူေတြကုိ မေကာင္းတဲ့လမ္းသုိ႔သာ တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္သည္။ ေလာင္းကစားလုပ္ရင္း ရွိသမွ်ေငြကုန္ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ကာ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားျဖင့္ကာ ခုိးယက္လုယက္ရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္သြားၾကေသာလူမ်ားလည္းရွိခဲ့ရသည္။ ေလာင္းကစားေဆာ့ရင္း ရန္ျဖစ္ကာ ေသေက်ပ်က္စီးရေသာ အေျခအေနမ်ားစသည့္ မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ားသုိ႔သာ တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္သည္။


ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ား ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္ အမွ် ကရင္အမ်ဳိသားတုိ႔၏ ဘ၀အေျခအေနသည္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးဥစၥာတုိ႔သည္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းတုိ႔၏ ဆြဲေခၚရာေနာက္သုိ႔ လုိက္ကာနစ္ျမဳပ္ၿပီး ဆုံးရွဴံးပ်က္စီး မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံရေသာ္လည္း ေလာင္းကစား၀ုိင္းတုိ႕၏ ကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ကာ စြန္႔လြတ္ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုလို ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေတြလုိ စသည့္ ေန႔ထူးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းစသည္တို႔သည္ အတူယွဥ္တြဲကာ ခြဲမရေသာ လင္မယားမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ျပီး ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းလာႏုိင္ၿပီး ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး လူမႈေရးတုိ႔ကုိ မ်ားစြာ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္။ ထုိသို႔အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပငွာန္းခြင့္ ၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရးဟူေသာ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္မသြားႏုိင္ဘဲ ဘီးေခ်ာ္ၿပီး ေခ်ာက္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည္။ 


ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ဳိး နဲ႔ မၾကံဳေတြ႔ေစရန္ ကရင္ျပည္သူမ်ားကုိယ္စားျပဳထားေသာ ကရင္အမ်ဳိသားမ်ားတို႔၏ ဘ၀အေျခအေနတုိ႔ကုိ အာမခံခ်က္မ်ားရွိၿပီး တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာဆုိကာ ေနရာယူထားေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အေပၚတြင္ တာ၀န္အရွိဆုံးျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ KNU သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္အပစ္အခက္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နဲ႕ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး တုိ႔ကုိျမွင့္တင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု လည္းၾကားသိရပါသည္၊၊ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ၾကည့္လွ်င္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည္မွာ ျမန္မာအစုိးရနဲ႕ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာင္းကစား၀ုိင္မ်ားနဲ႔ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသလုိျဖစ္ေနၿပီး လူမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကုိ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားသည္ KNU နယ္ေျိ္မမ်ားထဲတြင္ ဥပေဒမဲ့ လြတ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္လည္ က်က္စားေနၿပီး ကရင္ျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀ ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ လုိက္လံ ဆြဲေဆာင္ေနေတာ့သည္။ ေလာင္းကစား အရက္ မူးယစ္ေစေသာ အရာစသည္တို႔သည္ လူတို႔ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ဖ်က္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး လက္နက္ပဲ မဟုတ္လား၊ KNUေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေအာင္ျမွင့္တင္မည္ဟုဆုိကာ ထုိသုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနပါလွ်က္နဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွ့တန္းတင္ၿပီး လုပ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔ပါ နားလည္မႈျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကုိ
လက္ခံၿပီး ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး လူတို႔ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည့္ လက္နက္ျဖစ္သည့္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားကုိ ယခုလို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔မ်ဳိးတြင္ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ ႏွင့္ လက္ခံၿပီး ကရင္ျပည္သူတုိ႔၏ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနသည္လား၊၊


ကရင္ျပည္သူတုိ႔သည္ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားတြင္ေပ်ာ္ေမြ႔ၿပီး ျဖတ္ေတာက္မရေတာ့ပဲ ထမင္းစား ေရေသာက္လုိ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုလုိျဖစ္လာလွ်င္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲအတြက္ အင္အားဆုတ္ယုတ္ေစမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အားျဖစ္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။


ေလာက

1/2/2013

1 comment:

hotladylay@gmail.com said...

ဒီေဆာင္းပါးကို အေၿပ႕အ၀လက္ခံပါတယ္...ကရင္ၿပည္နယ္ အထူးသၿဖင္႕ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ေတြေရာ ရပ္ကြက္ေတြမွာရိွေနတဲ႕..ဘုန္းၾကီးေမြးေန႕ကအစ..ဘုရားပြဲေတာ္အဆံုး..အာ၀ါေဒးပြဲေတြလုပ္...ပြဲမိန္႔ရဖို႕ အာဏာပ္ိုင္အဖြဲ႕အစီးေတြကို ေငြထိုးၿပီး တခ်ိဳ႕ပြဲေတြက်ေတာ႕ DKBA ေတြက လံုၿခဳံေရးယူၿပီး သူတို႕ကိုတိုင္လဲကစား..ပြဲေကာက္ေကာက္....ေဒသခံကရင္ေတြက ခေလးကအစ ..အနဲဆံုး အံဂလံုေလာက္ေတာ႕ ထိုးၾကတယ္..ခေလးေတြ ေလာင္းကစားတတ္တဲ႕ အက်င္႕ကိုသင္ေပးေနသလိုၿဖစ္တယ္...ဒါေၾကာင္႕ ဒီေလာင္းကစား ကရတဲ႕ အေကာက္...အာ၀ါေဒးကန္ထရိုက္ေတြကေပးမွ ရမဲ႕ေငြနဲ႔ ဘုရားပြဲလုပ္မယ္ဆိုယင္ မလုပ္သင္႕ဖူးလို႕ေၿပာရမွာပဲ....ဘာသာေရးအတြက္လုပ္ရတာကနဲနဲ...ကရင္ေတြပ်က္စီးတာကမ်ားမ်ား...စဥ္းစားၾကပါ....
အဲ...အဲ...အဲ ေလာင္းကစားထက္ပိုဆိုးတဲ႕ ၿမင္းေဆးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္စားေနတဲ႕ ရြာထဲက..လက္ႏွက္ကိုင္ၿမင္းေဆးေရာင္းသမားေၾကာင္႕ ပ်က္စီးေနရတဲ႕အေၾကာင္းေလးပါေဖါက္သယ္ခ်လိုက္ပါတယ္..ကရင္မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို မၿပက္ဆီးေစခ်င္လို႕ပါ..
ဘားအံၿမိဳႈၾကီးနဲ႕ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ဆိုင္ကယ္စီးယင္ရတဲ႔ ရြာေလးတရြာမွာ..လက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႕အစီးအေယာင္ေဆာင္..ကရင္တေယာက္..ၿမင္းေဆးကိူအၾကီးအက်ယ္ေရာင္းစားေနတာ ၾကာပါၿပီ...သူကယင္က..ယိုးဒယားကို ကယ္ရီ...လူေမွာင္ခိုပို႔တဲ႕လူတေယာက္ပါ...အဲဒါသူပို႕ေပးတဲ႔ ကရင္မိန္းခေလးေတြကို..ကာမက်ဳးလြန္မွဳေတြၿဖစ္ခဲ႕ေပမဲ႔..အရွက္တရားေ ၾကာင္႕မိန္းခေလးေတြက..မေဖၚခဲ႕ၾကပါဖူး...ဒါေပမဲ႕သူ႕ရဲ႕အၾကင္႕မေကာင္းမွဳေၾကာင္႕...ဘန္ေကာက္ကိုမသြားရဲေတာ႕ပဲ...သူပို႕ေပးဖို႕ေခၚလာတဲ႔ ကရင္မေလးတေယာက္ကို ယူၿပီး...ဘာမွလုပ္မစားတတ္တာနဲ႕...ၿမင္းေဆးကိုအေၾကြးယူေရာင္းတဲ႔အလုပ္ကို အဲဒီမိန္းခေလးရဲ႕ရြာမွာလုပ္စားပါတယ္...သူ႕ေယာကၡမကလဲ..ေက်းရြာဥကၠဌမိုႈပထမပိုင္းအဆင္ေၿပပါတယ္...ဒါေပမဲ႔..အဲဒီရြာမွာရိွတဲ႕ ရပ္မိရပ္ဖေတြကမၾကိဳက္လို႕...ေက်းနယ္ဥကၠဌကို ေၿပာတဲ႔အခါ သူ႕ေယာကၡမ..ေက်းရြာဥကၠဌကေနၿပဳတ္သြားပါတယ္.....ဒါေပမဲ႕အဲ ၿမင္းေဆးေရယင္းတဲ႕သူက အလုပ္အဆင္ေၿပေနေတာ႕...ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူနီေဖါင္းေတြ၀တ္..ေသနတ္ေတြယူလာၿပီး ဆိုင္ကယ္တစီးနဲ႔..ရြာထဲမွာေန႔တိုင္း ေသနပ္ေဖါက္ပါတယ္...ေနာက္ၿပီး သူ႕ကိုၿပႆနာလုပ္မဲ႕ ရပ္မိရပိဖေတြေရာ ရြာထဲကသူေတြပါ ေသနပ္နဲ႕ ၿပစ္သတ္ၿပစ္မယ္လို႕သတင္းလႊင္႔ပါတယ္...အဲဒီလိုနဲ႕ၾကာတဲပအခါ..သူဟာတကယ္ပဲ..ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၀င္ဟုတ္မဟုတ္..မေၾကာက္တတ္တဲ႕ အၿပင္အဆက္အသြယ္ရိွတဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖတေယာက္က သူႈေနာက္ကေန ေနာက္ေရာင္ခံလိုက္ၾကည္႕တဲ႕အခါ...သူဟာ..ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႔ ရပ္ကြက္တခုမွာ အိမ္ၾကီးတခု၀ယ္ထားၿပီး...DKBA တပ္ပိုင္ကားအေကာင္းစားေတြ ၃။၄ စီးရပ္ထားတဲ႕ အိမ္တခုကေန ၿမင္းေဆးေတြ ေရာင္းၿပန္ေပးစံနစ္...ေရာင္းၿပီးၿပန္ေပးစံနစ္နဲ႕ သြားယူၿပီးေရာင္းေနတာၿဖစ္တာကို...ၿမက္ၿမင္ကိုေတြ႕ေတြ႔ခံ႔ရပါတယ္....သူဟာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ လူကယ္ရီလုပ္လာတဲ႔သူၿဖစ္တဲ႔အတြက္...သူ႔မွာ DKBA အဖြဲ႔ေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္ရိွတဲ႕ ကရင္တေယာက္ၿဖစ္လို႕..ပိုင္က်ံဳ...ဒိုင္းၿပရြာ..လိွုင္းဘြဲဖက္က...DKBA သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ေသနပ္ေတြကို မၾကာခန သြားေရာက္ငွားရမ္း..ယူနီေဖါင္းတံဆိပ္နဲ႕ အက်ီေတြ၀ယ္ယူ..ရြာထဲမွာေသနပ္ေဖါက္ၿပီး ၿမင္းေဆးေရာင္းလာတာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ...ရြာထဲက ကရင္ခေလးလူၾကီးေတြလဲ ၿမင္းေဆးစြဲေနပါၿပီ...ဘားအံတကၠသိုလ္ကေက်ာင္းသားေလးေတြ..နည္းပညာတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေလးေတြလဲၿမင္းေဆးစြဲၿပီး လာ၀ယ္တဲ႔အခိ်န္မွာ..ဖားအံကရဲေတြ ဟန္ၿပလာဖမ္းတဲ႔အခ်ိန္နဲ႔ေတြ႕လို႕ ဖမ္းခံထားရတဲ႕ေက်ာင္းသားေလးေတြ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ပါၿပီ...ၿမင္းေဆးေရာင္းတဲ႕သူေတြကေတာ႕ပန္းပန္လွ်က္ပါဘဲ...ရဲကိုလဲ သူတို႕ေပးထားေတာ႕..ဖမ္းမဲ႔အခ်ိန္ေရွာင္ ပစၥည္းဖြက္ထားေတာ႕လြတ္ေနပါေသးတယ္...သူ႕လက္ထဲမွာလဲ ေသနပ္ကအၿမဲရိွေတာ႕ ဘယ္သူမွ မေၿပာရဲ...သူႈကိုလက္ပိုက္ၾကည္႕ေနရပါတယ္...(ကဲ ကဲ သူ႔ကိုဘယ္မွာသြားတိုင္ရမွာလဲ...DKBA လား။ KNU/KNLA ဆက္ဆံေရးရံုးကိုလားေၿပာပါ...အဲဒီၿမင္းေဆးေရာင္းလက္ႏွက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေယာင္ေဆာင္ေနတဲ႔ရြာကေတာ႕..(ဖားအံၿမိဳ႕။ရဲသာေက်းနယ္။ ခရစ္ေက်းရြာ (ကလိေက်းရြာ)။နည္းပညာေကာလိပ္အနီးနား က ကေမာ႕ကဇင္ေက်းရြာနားက။ ထန္းကိုးပင္သုႆန္ဖက္ကိုသြားတဲ႕လမ္းေပၚက ဇီးပင္လမ္းေလးထဲကရြာမွာပါ...ကရင္ခေလးေတြမပ်က္စီးေအာင္ တဖြဲ႕ဖြဲ႕ကတာ၀န္ယူၿပီးရွင္းလင္းေပးၾကပါ....

Post a Comment