ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, October 11, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရး ျပသနာ နွင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း(၃)

ေဆာင္းပါး - ေအာင္ထူး(ေရွ ့ေန)
 
စစ္တပ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ခြင့္ရွိသင့္သလား။

ေကအင္ယူဗဟိုမွ ေန၍ ေကအင္ယူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား တာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရး နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေဆးဖိုးအေနနွင့္ အမ်ားသိေအာင္ရွင္းလင္းခြင့္ ရွိပါသည္။ ရွင္းလင္းလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျမွာ္လင့္သည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္မူ စစ္တပ္ နဲ႕စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ မူသေဘာအေျခခံမွ တင္ျပပါမည္။ ဤျပသနာမွာ တျပည္လံုးကို လွိဳက္စားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးတပ္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစိုးရ၏ တပ္ျဖစ္ေစ စစ္အသံုးအေဆာင္၊ ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္း နွင့္ ေငြေၾကး လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ စစ္တပ္အား စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ေပး၍မရပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံ၌စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနသည္မွာ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား လုပ္ျပီး ၀င္ေငြ မ်ားကိုအစစ္အေဆးမရွိ တိုက္ရိုက္ သံုးစြဲခြင့္ရေနခဲ့၍ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ား ကလည္း ေ၀စားမွ်စားလုပ္ကာ စစ္တပ္စီးပြားေရးကို က်ားကန္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ထိပ္ပိုင္းစစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာသြားၾကျပီး တပ္မႈးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ တပ္ေအာက္ေျခ ထု တခုလံုး နွင့္အေျခခံလူထုၾကီးတရပ္လံုး ဆင္းရဲတြင္း နက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူပင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္လွ်င္ တပ္ေခါင္းေဆာင္သည္ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္သြား နိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္ေခါင္းေဆာင္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ကို ကိုင္ထားသျဖင့္ စစ္ ေရးအာဏာ ရွိေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ စီးပြားေရးအာဏာပါ ရွိသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို မည္သူမွ် ထိမ္းေၾကာင္း၍မရေတာ့။ ထင္ရာစိုင္းျပီး လုပ္ျခင္ရာလုပ္ေတာ့သည္။ အေျခခံလူထုမ်ား အေနျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး စနစ္ကို တိုက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ကေလးမ်ား ဟိုက သည္ကေပၚလာတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။


"ေအာက္ေျခတပ္ထု ငတ္ျပတ္ျပီး စားစရာ မရွိျဖစ္ေနတယ္။ ယူနီေဖါင္း၊ ဖိနပ္၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ေတြက အစမရွိဘူး။ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ျပည့္စံုဘို႕ဆိုရင္ေ၀းေရာ။ ဒီ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဘို ့တပ္အေနနဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တြဲျပီး မလုပ္ရင္ ဓါးျပတိုက္ရမလား။" ဟူ၍ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ ေစာဒက တက္ေကာင္း တက္ပါမည္။ ေတာ္လွန္ေရးကို တပ္သက္သက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕က တာ၀န္ယူျပီး ေတာ္လွန္ေရးတပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရပါမည္။ ေကအင္ယူသည္ ဤ အတိုင္းပင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးဖိုးအေနျဖင့္ "က်ဳပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ သမွ် တပ္အေနနဲ႕ ဘယ္တုန္းကမွ စီးပြားေရး မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ေနာင္လဲ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ဘို ့လဲ မညႊန္ၾကားဘူး။" ဟူ၍ အမ်ားသိ ရွင္းလင္းလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္ေအာက္ေျခထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပါက ျပန္လည္ညွိနိုင္းတင္ျပျပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဟု တာ၀န္ခံလွ်င္ ညီညြတ္ေရးအတြက္ အကူအပံ႕ မ်ား ျဖစ္ေလမလားဟု ေျမွာ္မွန္းပါသည္။ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ မည္သည့္ တပ္မႈးတပ္သား ကိုမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ ဤမူကို ယခုကစ၍ တင္းၾကပ္စြာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေနာင္ အလားတူ ျပသနာမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ ေရွာင္လႊဲနိဳင္မည့္အျပင္ အနာဂါတ္ျပည္ေထာင္ စု အတြက္ပါ အုတ္ျမစ္ေကာင္း ခ်ရာေရာက္ပါမည္။


အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စီးပြားေရး ေျမွာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္သင့္သလား။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေပၚအေျခခံသည့္ စစ္မွန္ သည္႕ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ကိုင္စြဲကာ ေကအင္ယူဗဟိုသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု နားလည္ပါသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုစီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ မလုပ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ ေကအင္ယူ အလံေအာက္မွ ခြဲထြက္၊ သီးျခား အဖြဲ႕ တခုထပ္ေထာင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္မည္ဆိုပါက မည္မွ်အထိ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးရွိမရွိ သံုးသပ္ရန္လိုပါမည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၁ရ နွစ္တာ လုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရက ပါတီအား လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားတဘက္က ခ်ေပးေသာ္လည္း အျခားတဘက္က၄င္းလုပ္ငန္း မ်ား အလုပ္မျဖစ္ရန္ အေနွာက္အယွက္ ျပဳသည္။ ပါတီအေနျဖင့္စီးပြားေရးအရ ဟုတၱိပတၱိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ ေသာ အျခားအဖြဲ႕ငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ထိပ္ပိုင္း သို႕မဟုတ္ အလတ္ပိုင္း စစ္ ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ား ပုဂၢိဳလ္တဦးျခင္း အရ ၾကီးပြားခ်မ္းသာ သြားၾကသည္။ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္ထုမ်ားနွင့္ လူထုမ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္းမွ မတက္ခဲ့ပါ။

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသစ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမယာ စနစ္ဆိုသည္ကို အတင္းအၾကပ္ အေကာင္ အထည္ေဖၚကာ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာစနစ္ကို အသိအမွတ္မျပဳ။ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ခ်ိဳးေဖါက္လုပ္ကိုင္သည့္အျပင္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ ျပည္တြင္း လက္ေ၀ခံ ဓနရွင္ၾကီးမ်ား၏ ကုမၸဏီ မ်ားအား ေျမယာဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုမွီခို၍ ေဒသခံလူထု (ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ကရင္လူထု) ၏အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ အား အၾကီးအက်ယ္ထိပါးလွ်က္ ရွိသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ေတာင္ငူခရိုင္ ေသာက္ေရခပ္ေခ်ာင္း ေရေလွာင္တာတမံ တည္ေဆာက္မႈ အား ကရင္လူထုက ကန္႕ ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိရာ လူထုက ေကအင္ယူကို အားကိုးၾကသည္။ ေဒသခံ ေကအင္ယူကလည္း တတ္ နိုင္သမွ် လူထုကို အကူအညီေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းၾကားရသည္။
ထိုနည္းတူစြာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း နွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းအား စစ္အစိုးရက အေကာင္ အထည္ေဖၚလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းအ၇ ထား၀ယ္မွေန၍ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုနွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ အေျခစိုက္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားကို ျဖတ္ကာ ထိုင္းနိုင္ငံအေရာက္ လမ္းေဖါက္လုပ္ေသာအခါ ေဒသခံကရင္ လူထုမွာ ဘ၀ပ်က္ ေတာ့သည္။

ကရင္ လူထုမ်ား စုေ၀းကာ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပရံုမွလြဲ၍ ဘာမွ် မတတ္နိုင္ၾက။ ေဒသ ခံလူထုသည္ ေကအင္ယူကို အားကိုးလိုၾကသည္။
ေကအင္ယူသည္ ေဒသခံကရင္လူထု၏ အက်ိဳး ကို တကယ္တန္း သယ္ပိုးလိုသည္ ဆိုပါက မည္သည့္ အစိပ္အပိုင္း ကမွ် ခြဲထြက္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ နွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ရပ္တည္ျခင္း စသည္တို ့ မျဖစ္သင့္ပါ။ အလံေတာ္ တခုတည္း၊ ဗဟိုဦးေဆာင္မႈ တခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ကရင္လူထု ၏ ဘ၀နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖၚထုတ္၊ လူထုဘက္မွတင္း တင္းမာမာ ရပ္တည္ကာ စစ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ အေရးဆိုလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္မွန္းပါသည္။ ေကအင္ယူ ဆက္ဆန္ ေရးရံုးမ်ား ဖြင့္ျခင္းမွာ စစ္အစိုးရ ခ်ေပးသမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကေလးမ်ားအား ေကအင္ယူအတြက္ သက္သက္သာ လုပ္ျခင္းထက္ ကရင္လူထု၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ခုခံကာကြယ္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ဖြင့္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေကအင္ယူ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအေျခခံတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို နုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နွင့္ ေဖၚေဆာင္မွသာ ျဖစ္ နုိင္ပါမည္။ ကြဲၾကျပီ ဆိုလွ်င္ေတာ့ နွစ္ဘက္လံုးထိခုိက္ရံုမက လူထုမွာ အနစ္နာဆံုးျဖစ္ပါမည္။

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးျခင္း နွင့္ " ဂုိဏ္းဂဏ "

ေကအင္ယူဗဟုိ၏ ဒုတိယ စြပ္စြဲခ်က္မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ အရ အဆင့္ဆင့္ဦးေဆာင္မႈကို လိုက္နာျခင္းမရွိ။ ေစာေဒးဗစ္ေထာ၊ ဗိုလ္မႈးေရာ္ဂ်ာ တို႕ျဖင့္သာ သံုးဦး အုပ္စုဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲခ်က္ မွန္သည္ မမွန္သည္ကို စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္မသိပါ။ သို႕ရာတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕သည့္ သေဘာကိုေတာ့ေဆြးေႏြးလို ပါသည္။ နိုင္ငံေရးတြင္ ဤသည္ကို ျမန္မာစကားျဖင့္ " ဂုိဏ္းဂဏ " ဟု ေခၚပါသည္။
ပါတီမ်ားတြင္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုး ရပါသည္။ ဥပမာ ၁၁ ဦးရွိေသာ ေကာ္မတီတြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၇န္လိုပါက ၆ မဲရသည့္ ဘက္က နိုင္ျပီး ၅ မဲရသည့္ ဘက္က ရွံဳးပါသည္။ ၅ မဲရသည့္ ဘက္က ၆ မဲရသည့္ဘက္၏ အဆိုကို လက္ခံ လိုက္နာ ေဖၚေဆာင္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၀င္တဦးသည္ အဆိုတခု ကို ဆံုးျဖတ္မဲေပးရာ၌ တခါတရံ အျဖဴဘက္မွာရွိမည္၊ တခါတရံအမဲဘက္မွာ ရွိမည္၊ တခါတရံအ၀ါ ဘက္မွာရွိမည္။ ဤသည္မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထပင္။ ျပသနာမရွိ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦး အနက္ သံုးဦး ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႕။ အဆို(၁) ကို မဲေပးရာ၌ တဦးသည္ အျဖဴဘက္မွာ ရွိျပီး အျခားနွစ္ဦးက အမဲ နွင့္ အ၀ါ ဘက္မွာ ရွိနိုင္သည္။ ျပသနာမရွိ။ အဆို (၂) ကို မဲေပးရာ၌ တဦး သည္ အမဲဘက္မွာ ရွိျပီး အျခား နွစ္ဦးက အ၀ါနွင့္ အျဖဴဘက္မွာ ရွိနိုင္သည္။ ျပသနာ မရွိေသး။ အဆို (၃) ကို မဲေပး ရာ၌ သံုးဦးလံုးသည္ အမဲဘက္မွာ ရွိနိုင္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ျပသနာ မရွိေသး။ သို႕ရာတြင္ ၁၁ ဦးပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပရာ၌ မည္သည္႕ အဆိုကိုဘဲ ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ သံုးဦးသည္ အစဥ္အျမဲပင္ ရပ္တည္ခ်က္ တခုတည္းအေပၚတြင္ ရွိေနၾကသည္ ဆိုလွ်င္ အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕ေနသလားဟူ၍ စဥ္းစားဘြယ္ ရွိလာသည္။
ထိုမွ်မက ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိမွသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း သို႕မတင္ျပဘဲ အစည္းအေ၀းအျပင္တြင္ သံုးဦးျဖင့္သာ ညွိနိုင္း၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀းကို မတင္ ရံုမွ်မက ေကာ္မတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ငါးဦးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ား ရွိလာလွ်င္ အုပ္စုဖြဲ႕ျပီ၊" ဂုိဏ္းဂဏ " ျဖစ္သြားျပီ ဟု ေျပာနိုင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ တရပ္၌ " ဂုိဏ္းဂဏ " ၀င္သြားျပီ ဆုိလွ်င္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းသြားျပီျဖစ္သျဖင့္ အာဏာရွင္ပါတီ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္၊ မျဖစ္လွ်င္ ပါတီ ပ်က္ မည့္ အေျခအေနသို႕ေရာက္သြားနိင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ အတြင္း၌ " ဂုိဏ္းဂဏ " ကို လံုး၀ လက္မခံသင့္ပါ။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ေလာက၌ သံသယ ျဖင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ခင္ရာ မင္ရာ အေတြးအေခၚျခင္း တူညီရာ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း သေဘာရိုးျဖင့္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကို အုပ္စုဖြဲ႕သည္ဟု ျမင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕သည္ ဟု စြပ္စြဲခံရေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ခုခံေခ်ပခြင့္ အျပည့္အ၀ ရွိသင့္ပါသည္။ အုပ္စု ဖြဲ႕ျခင္း မဟုတ္ ပါဟု အတိအလင္း ရွင္းျပခြင့္ရွိသင့္သည္။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ညွိနိုင္းေဆြးေႏြးၾက၊ အျပန္အလွန္ေထာက္ျပၾက ျခင္းျဖင့္ အမွားရွိလွ်င္ ရိုးသားစြာ၀န္ခံ၊ အမွန္ကို ေရွ႕ရွဳ၊ သို႕မဟုတ္ သံသယျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း၊ စသည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ေရာဂါကို ကုသ လူနာကို ကယ္တင္သင့္ပါသည္။ ေရာဂါရွင္ကို ေဆးရံုေပၚမွ နွင္ခ်ျခင္း မိ်ဳး မျဖစ္ သင့္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ေရာဂါရွင္ကိုယ္တိုင္က ေဆး၀ါးကုသျခင္း မခံလိုေတာ့ ဟူလွ်င္လည္း မည္သို႕မွ် တတ္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။


နိုင္ငံေရးအရ ဤမွ် အေရးၾကီးေနသည့္ အခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ ကရင္လူထုၾကီး တရပ္လံုးနီးပါးနွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေကအင္ယူ၏ စည္းလံုးေရးကို ေတာင္းဆို၊ အားေပး၊ လုိလားေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေကအင္ယူသည္ ေရာဂါ ကို ကုသ လူနာကို ကယ္တင္သည့္ နည္းကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္ ဟု ေျမွာ္လင့္ပါသည္။

အပိုင္း(၄) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္

No comments:

Post a Comment