ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, August 6, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ျပီ။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက မိမိ၏ ေဘးတြင္ကပ္ထုိင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညႊန္ျပ ကာ အတူ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကျပီဟု ဆိုလွ်က္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးမႈ ရေနသေယာင္ ဟစ္ေၾကြးခဲ့သည့္ ဤသို ့ ေသာအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ျပီ ဟု တပ္လွန္ ့နိုးလိုက္သံ ၾကားလိုက္ရေသာအခါ စာဖတ္သူ အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသပါမည္။ အေၾကာင္းမည္သို ့ဆိုသည္ကို ရွင္းပါအံ့။

ေရွ ့ေျခနွစ္လွမ္းတိုးရန္ ေနာက္ေျခတလွမ္းျပန္ဆုတ္ (One step backward, two steps forward) ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားရွိသည္။ လူသည္ ဘ၀ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရာ၌ တခါတရံတြင္ မလွမ္းသင့္ ေသာေနရာကို လွမ္းမိ သျဖင့္ ကြ်ံသြားတတ္သည္။ ဤသည္ကို မွန္ကန္စြာသိျမင္လာပါက လမ္း ေၾကာင္း မွန္ကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မိမိေျခတလွမ္းကို အျမန္ ဆံုးျပန္ဆုတ္ရပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ေခါင္းလွ်ိဳးကာ စစ္အစိုးရတည္ေဆာက္ထားခဲ့ သည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေရးအရသာမက ဥပေဒအရပါ ေျခ လွမ္းၾကီး တလွမ္းကြ်ံသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျမန္ဆံုးျပန္ဆုတ္ရန္လိုပါမည္။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေမ်ာေနသည့္ ဆင္ေသေကာင္ၾကီးအေပၚတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါသြားရင္း ဆင္ေသေကာင္နွင့္အတူ ေရထဲျမဳပ္သြားမည့္ ငွက္ငယ္ကေလး၏ ဘ၀နွင့္ အလားတူသြားမွာ စိုးရိမ္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စစ္ အာ ဏာရွင္စနစ္ကို စနစ္တက် အသက္သြင္းထားေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ ဆင္ေသေကာင္ပုပ္ၾကီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြားခဲ့သည့္ တနွစ္ေက်ာ္ကာလ ျဖတ္ သန္းမႈ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဘို ့လိုပါမည္။ သူမ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စဥ္က ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစံထားခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားလံုးကို ၾကိမ္ဖန္မ်ား စြာ ေျပာ ေနေသာ္လည္း ဤသည္မွာ မည္သို ့ေသာ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းကို လူထုအားတိတိက်က် ရွင္းလင္းမႈ မျပဳခဲ့ပါ။စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ျပဌာန္းထားေသာ မတရားဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ လိုက္နာေရးနွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္း ေနသည့္ မတရား ဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္လူထု တရပ္လံုး ျငိမ္၀ပ္စြာ ေနထိုင္ေရးအား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူသကဲ ့သို ့ ဖန္တည္းခံေနရသည္။ ဤသည္ကို ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တိုင္က လက္ခံလိုက္နာ ပံ့ပိုး ေပးသကဲ့သို ့ျဖစ္ေန သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာစံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရံုသာမက ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ ကိုပါ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ မည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ တခုခုအား တိတိက်က်ကိုင္စြဲ မထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားရပ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟူသမွ်ကို ထိေရာက္စြာေဖၚထုတ္ျပီး အျပစ္ေပးေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးမ်ား၌အေရးယူ တိုင္တန္းတရားစြဲခြင့္ရရွိေရး နွင့္ ၄င္းတို႕၏ ဘ၀နစ္နာ
ဆံုးရံႈးခဲ့မႈအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးနိဳင္ေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူေရာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ပါ မွ်တေသာ
တရားခြင္ အေျခအေန (Fair Trial) ရရွိေရး အေျခခံမ်ားအေပၚတြင္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌
လူတိုင္း တန္းတူေရး နွင့္ တန္းတူ အကာအကြယ္ ရရွိေရး ျဖစ္သည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အနွစ္သာရကို ေသခ်ာစြာဆုပ္ကိုင္မိပါမွ လူထုအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ခံစားရရွိနိုင္ပါ မည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၏ အနွစ္သာရကို ဆုပ္ကိုင္ရန္ နွင့္ လက္ေတြ ့ေဖၚေဆာင္ရန္ မၾကိဳးစားဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားရပ္ အား အၾကိမ္ေပါင္း ကုေဋမွ်ပင္ ရြတ္ဆိုေစဦး။ ေဟာရင္းသာ ျပန္လြန္ေတာ္မူသြားပါမည္။ လူထုသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ခံစားနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ အထက္ပါ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစံထားခ်က္နွင့္ တိုင္းတာမည္ ဆိုပါက လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းရွိ အေျခခံလူထုသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆံုးရွံဳးျခင္း၏ ဟိုမွာဘက္ကမ္းသို ့လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ ့ရပါမည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူေသာ စကားရပ္ကဲ့သို ့ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ ေရး ဟူသည္ကို အၾကိမ္ေပါင္း တေထာင္မက ေျပာခဲ့ျပီးေသာ္လည္း ဤသည္မွာ မည္သည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္တံုးက မွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမျပခဲ့ပါ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ပုဂၢိဳလ္အရ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးၾကေသာ လူထု အမ်ားစုၾကီးမွာလည္း မည္သည္မွန္းမသိေသာ အရာ ေနာက္သို ့ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ေနခဲ့ၾကသည္။ သို ့ျဖစ္၍ လက္ ေတြ ့တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္မွာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ေရငံုနုတ္ပိတ္ေရး နွင့္ လက္ရွိက်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ထားေရး ျဖစ္ေနသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မီတီ ဥကၠဌေနရာတြင္ ယူထားပါလွ်က္ဥပေဒစိုးမိုး ေရး ကို သူမကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ဥပကၡာျပဳလွ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ရွိ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ေဖၚထုတ္အေရးယူရန္ ၾကိဳးစားဘို ့ေ၀းရံုသာမက မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္လည္းေကာင္း၊ မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သည့္ အေထာက္ အထား မ်ားေတြ ့ရ၊ နိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကလည္း ေထာက္ျပၾကပါလွ်က္ မျမင္ေယာင္ မၾကားေယာင္ ျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း နိုင္ငံတကာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးမ်ားက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရ သည့္ေထာင္ေသာင္း ခ်ီေသာ ကခ်င္လူထုမ်ားသည္ ယေန ့တိုင္ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားအတြင္း ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ် မျပဳ။
လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားရခဲ့သည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းနိုင္။ ဆင္ၾကီးတေကာင္လံုး ေတြ ့ရပါလွ်က္ဆင္ေျခရာရွာသည့္ အလုပ္ကို သူမ လုပ္ခဲ့သည္။ မီးခိုးဗံုးပါဟု ေျပာင္ ျငင္းခဲ့သည္။ မည္သည့္လက္နက္မွ် ကိုင္စြဲျခင္းမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ညဘက္ ၾကိမ္းစက္ ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဘက္၀င္ေရာက္စီးနင္းကာ မီးေလာင္ဗံုးနွင့္ျဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းမွာရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ မ်က္စိပ်က္သူပ်က္၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ ့ယြင္းသူခ်ိဳ ့ယြင္း၊ တကိုယ္လံုးျမင္ မေကာင္းေအာင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္သူျဖစ္နွင့္ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးၾကရသည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တန္း ေဖၚေဆာင္လိုပါက ဤျပစ္မႈၾကီးအေပၚ အဆင့္နွစ္ဆင့္ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ ရပါ မည္။ ပထမအဆင့္မွာ မည္သူပင္ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ဤ ျပစ္မႈ ကို ေဖၚထုတ္ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အဆင့္မွာ ဆိုး၀ါးစြာ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား တဘ၀လံုးစာအတြက္ ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေျမာက္အမ်ားလည္း ေပးအပ္ရပါမည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီး ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဘာတခုမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ က်ဥ္းမေပးခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ရွိခိုးေနသည့္ပံုမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ ့ရသည္။ ၾကည္ညိဳ ဘြယ္ေကာင္းပါသည္။ သို ့ရာတြင္ အသြင္သ႑ာန္အရ သံဃာကို ရွိခိုးေနေသာ္လည္း အနွစ္သာရအားျဖင့္မူ အာဏာ ကိုသာ ရွိခိုးေနသည္ဟု ရႈျမင္မိသည္။ သူမ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ဤျပစ္မႈၾကီး အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လူထု၏ေတာင္းဆိုမႈကို လည္း ခပ္တင္းတင္းပင္ လွ်စ္လွ်ဴ ရႈထားဆဲျဖစ္သည္။ “ငါတို ့မွာ ေျမလည္းဆံုး၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ ဆံုးပါေပါ့ လား” ဟု ေအာ္ျမီရင္း ရင္အံုကို တဘံုး ဘံုး ထုကာ ငိုေၾကြးခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ အဖြားအိုတဦး၏ ရင္နင့္ဘြယ္ ရင္ဖြင့္သံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကားေယာင္ ျပဳခဲ့ျပီ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးယူရန္မၾကိဳးစားခဲ့ရံုသာမက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဘက္မွ မည္သူကမွ် သူမအား မငွား ပါဘဲလွ်က္နွင့္ ေရွ႕ေနပင္လိုက္ေပးခဲ့သည္။ “သံသယ အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ေပးရမယ္။” ဟူေသာ စကားရပ္ကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကားရပ္အား မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အဓိက သံုးစြဲရသည္ကိုသူမ ေလ့လာခဲ့ဘူးပံုမရ။ “တရားရံုးက ျပစ္မႈထင္ရွားမစီရင္မျခင္း စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ အျပစ္ကင္းသူ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။”[1] ဟူသည့္မူ နွင့္ နားလည္မႈလြဲကာ သံုးစြဲေနေလသလားဟူ၍လည္း စဥ္းစားမိသည္။
ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာမႈခင္းတခုခုကို လက္ခံျပီးေနာက္ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ “သံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္” [2] ဟူသည္ကို တရားရံုးက စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ အဓိကအားျဖင့္ လက္ခံစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ား အား မီးေလာင္ဗံုးနွင့္ပစ္ကာ ရာဇ၀တ္မႈၾကီးတရပ္ ၾကီးၾကီးမားမားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရး
ယူ ရံုးတင္စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပါက “သံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္” ကို ၄င္းတို ့အေပၚစဥ္းစားနိုင္သည္။ ယခုမူ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈၾကီးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သည့္ရဲ သို ့မဟုတ္ အာဏာပိုင္ကိုမွ်ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းမျပဳ၊ ရံုးတင္တရားစြဲဆိုသည့္ အဆင့္လည္းမေရာက္၊ သူမကိုယ္တိုင္သည္ တရားသူၾကီး ေသာ္လည္းေကာင္း တရားရံုးေသာ္လည္းေကာင္းလဲ မဟုတ္ပါဘဲလွ်က္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ကာ “သံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္” ဟူေသာစကားရပ္အား တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအာဏာပိုင္မ်ားကို အေရးယူျခင္းလံုး၀မရွိသျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ျခင္းမွာတျပည္လံုးအနွံ ့ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးေရႊမန္းတို ့အဖြဲ ့သားမ်ားနွင့္ တြဲကာ ရႊင္လန္းျမဴးတူးစြာနွင့္ လႊတ္ ေတာ္ အတြင္းတြင္ ေကြးေနေအာင္ ကေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္သည့္ေအာက္၌ တိုင္းရင္းသားအေျခခံ လူထု အေျမာက္အမ်ားမွာ ဒူးနွင့္မ်က္ရည္ သုတ္ေနၾကရသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေျခခံ ဥပေဒအေမြဆိုးကို ခ်န္ထားခဲ့မည္လား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္ခုနွစ္ဆယ္ပိုင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ အရြယ္ေထာက္လာခဲ့ျပီျဖစ္ သည္။ ဇရာ၏သေဘာအရ ေကြးေသာလက္ မဆန္ ့ခင္၊ ဆန္ ့ေသာလက္ မေကြးခင္ ျဖစ္သည္။ မိမိအသက္ထင္ရွားရွိ ေနစဥ္ အတြင္း နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံကြန္ခ်ာအတြင္းသို ့ ျပည္သူလူထုကို ေခၚသြင္းသြားျပီး ရုန္းထြက္ရ လြန္စြာခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္မထား ခဲ့သင့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ ကိုယ္မွန္သည္ထင္ရာ လုပ္တတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦး
ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ မွန္သည့္ လမ္းကို ေလွ်ာက္မိသည့္ အခ်ိန္၌ ဤဥာဥ္မ်ိဳးမွာေကာင္းက်ိဳးျပဳတတ္ေသာ္ လည္း မွားသည့္လမ္းကို ေလွ်ာက္မိသြားလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ေပးစြမ္းနိုင္ပါမည္။

လမ္းေၾကာင္းမွားကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္း မွာ မွားေနျပီဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ အတိအက်သံုးသပ္သည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို လက္ခံျပီးေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊ ၄င္းအရတည္ေဆာက္ထားေသာ တိုင္းျပည္အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္သည့္နည္းမွ်ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံက်ေသာ ေက်ာရိုးမ်ားကို ျပင္နိုင္မည္ မဟုတ္။

(အေျခခံက်ေသာေက်ာရိုးမ်ားဆိုသည္မွာ သာဓက အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္အတိုင္း တိုင္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကို ျဖဳတ္၍ ျပည္ေထာင္စုအား အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ျဖင့္သာ ဖြဲ ့စည္းေစျခင္း၊ အတုအေယာင္ သမၼတ စနစ္ကို က်င့္သံုး ျခင္း မွေန ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ပါလီမန္ စနစ္သို ့ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးေကာင္စီ တည္ရွိမႈနွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးသီးျခားတည္ရွိမႈတို ့ကိုျဖဳတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ ့စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားအား လြတ္လပ္သည့္ တရားေရးေကာ္မရွင္ သို ့မဟုတ္ တရား စီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္က ခန္ ့ အပ္သည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ ေရး လြတ္လပ္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ န၀တ နွင့္ နအဖ စစ္အစိုး၇မ်ား က ကိုယ့္ကိုယ္ကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကိုျဖဳတ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၌စစ္ဗိုလ္တမတ္သားပါ၀င္မႈကို ျဖဳတ္ျခင္း)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္သြားသည္မွာ တနွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံက် ေသာ ေက်ာရိုး တခုတေလကိုမွ် ျပင္နိုင္မည့္ အလားအလာ မေတြ ့ရ။ အဆိုပါ အေျခခံက်ေသာ ေက်ာရိုးမ်ားအား ျပင္ သြားမည္ဟူ၍ပင္ သူမထံမွ တိတိက်က် စကားထြက္သံမၾကားရ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီသာမကေနာင္လာမည့္ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွ် ၄င္းအေျခခံေက်ာရိုးမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္။

(၂) ဆႏၵရွိလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို တလအတြင္းျပင္နိုင္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္း မွာ သၾကၤန္ အေျမွာက္သာျဖစ္သည္။ သူမ အိမ္အခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ခါစတြင္ ပင္လံုကဲ့သို ့အလားတူေသာ ညီလာခံ ၾကီး တခုက်င္းပသြားမည္ဟူ၍ တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာခဲ့ဘူးသည္။ စာေရးသူနွင့္ သိကြ်မ္းရင္းနွီးခဲ့ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳး သား တိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအင္န္ပီပီ) ၏ ဥကၠဌၾကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးထဲဘူးဖဲ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေခၚ ယူမည့္ ပင္လံုကဲ့သို ့ေသာ ညီလာခံၾကီးကို တက္လိုေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားေရဒီယိုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ဥကၠဌ ၾကီး မွာ ကြယ္လြန္သြားရွာပါျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပင္လံုညီလာခံမွာ ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ ဥကၠဌၾကီးသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် တက္ခြင့္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္မရေစရန္ ကန္ ့သတ္ထားခ်က္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံ ေက်ာရိုးမဟုတ္သည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ေသခ်ာသည္။ မည္သည့္ အေျခခံေက်ာရိုးကိုမွ် ျပင္မေပးဘဲ ဥပေဒမ်က္လွည့္ျပ သည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါကန္ ့သတ္ထားခ်က္အား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေကာင္းလုပ္လာနိုင္သည္။ ဤသည္မွာလူထု တရပ္လံုးအတြက္ ဆင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ေထာင္ေျခာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွလြဲ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံေက်ာရိုးမ်ားအနက္ တခုတေလမွ်ကိုပင္ တလ အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္မည္သို ့မွ်မျဖစ္နိုင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ တာ၀န္မဲ့စကားမ်ားကိုအဘယ္ေၾကာင့္ေျပာဆို ေနသနည္း။ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္အတြင္းအတင္း သြင္းေနေသာအျဖစ္မွ နိုးထသင့္ပါျပီ။

(၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္သြားခဲ့သည္မွာ တနွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္းမည္သည့္ မတရားသည့္ ဥပေဒ တခုတေလကို မွ် ဖ်က္သိမ္းနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသး။ ေျပာင္းျပန္ပင္ မတရားသည့္ ဥပေဒ အသစ္မ်ား ဆက္လက္ျပဌာန္းေနသည္ကို ကန္ ့ကြက္ေဖၚပင္ မရဘဲ ထိုင္ျပီး လက္ခုပ္တီးေပးေနသည့္ အဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန ့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္က ပံုုနွိပ္ျခင္း နွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္း၏ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၇) အရ ပံုနွိပ္ျခင္း နွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းကိုတားျမစ္သည့္ စည္းကမ္းငါးရပ္အနက္ တရပ္မွာ ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။

(င) ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နွင့္ အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္ ့က်င္ေဖါက္
ဖ်က္ရာေရာက္သည့္ အေရးအသားမ်ား၊ စာမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း။

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ယင္းအေပၚတြင္ ဘက္စံုေဒါင့္စံုမွ သံုးသပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားျပဳစုျပီး အမ်ားျပည္သူေလ့လာခြင့္ရေစရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ရပါမည္။ အထက္ပါျပဌာန္းခ်က္အရ ရွင္းေနသည္မွာ ဤဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သြားပါက၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ဆန္ ့က်င္ေ၀ဖန္ေရးသားထား သည့္စာအုပ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ားအား ထုတ္ေ၀ရဲမည့္သူရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ျခင္းပင္။ အရဲစြန္ ့ထုတ္ေ၀မည့္သူရွိဦး ေတာ့။ စိုးတထိတ္ထိတ္ ရွိေနပါမည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသား ခြင့္၊ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ အား အၾကီးအက်ယ္ ထိပါးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤမွွ် ဆိုး၀ါးသည့္ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မကန္ ့ကြက္ဘဲ အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါသနည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၉)ရက္ေန ့ တြင္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ တရားရံုးမ်ားကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒ သည္လည္း အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၁ ခုနွစ္က ျပဌာန္း ထားသည့္ အလားတူဥပေဒမွ တိုက္ရိုက္ ပံုတူကူးခ်ထားေၾကာင္းေတြ ့ရ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မကန္ ့ကြက္ခဲ့သနည္း။ အားလံုးနီးပါးကို ကူးခ်ထားေသာ္လည္း အိႏၵိယ ဥပေဒတြင္မပါဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံဥပေဒ တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည့္ ေအာက္ပါ တားျမစ္ ကန္ ့သတ္ခ်က္မွာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္ထိပါး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ရန္ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို တစံုတရာ အဆံုးအျဖတ္မေပးရေသးမီ
ၾကိဳတင္ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားေဖၚျပျခင္း၊ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္ ့ခ်ီျခင္း။

အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ Legal Aid Network (L.A.N) ၏ ကန္ ့ကြက္ ေ၀ဘန္ခ်က္အား လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ ေရဒီယိုက ဇူလိုင္လ သံုးဆယ္ရက္ေန ့တြင္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္ တြင္ ျပန္လည္နားဆင္နိုင္ပါသည္။

https://docs.google.com/file/d/0B75-mXONmTooTDZMVDJXbXBHMXc/edit?pli=1

အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ ယင္းကန္ ့ကြက္ခ်က္ကိုလည္း ရည္ညႊန္း၍ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနကၾသဂုတ္လ (၂ ) ရက္ေန ့တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒစိုမိုးေရးေကာ္မတီ၀င္ အမတ္တဦးလဲျဖစ္၊ ေရွ႕ေနၾကီး တဦးလည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္ ့ အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၄င္းက ဤဥပေဒတြင္ေဖၚျပထားသည္ ့ ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားသည္ လိုသလိုဆြဲ၍ရသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း ျဖင့္ ၀န္ခံေျဖဆိုသြားခဲ့ရသည္။ ဦးသိန္းညြန္ ့၏ အင္တာဗ်ဴးကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0B75-mXONmTooZV9yNnZEemdwTEU/edit?usp=sharing
ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မီတီ ဥကၠဌတာ၀န္ယူထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္အပါအ၀င္ လူထု၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအားပိတ္ ဆို ့သည့္ ေဖါက္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ား အား အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟာတခု၊ ေဟာတခု ထိုင္ျပီး အတည္ျပဳေပးေနသနည္း။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိပါတီက လူမ်ားစု ေနရာ မရေသာ္လည္း အမတ္တဦးခ်င္းအေန အထား အရပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္ ့ကြက္ရန္၊ မတရားဥပေဒမွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန့္ ့က်င္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ လူထု အား ကို ရယူ၍ မတရားျပဌာန္းခ်က္မွန္သမွ်ကိုတိုက္ဖ်က္ဘို ့ၾကိဳးစားသင့္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ျငိမ္ထိုင္ေနသနည္း။ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ တာ၀န္ခံမႈသည္ အဘယ္နည္း။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္ ့သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ မတရားဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိမည္ဟူ၍ မ်ား စိတ္ကူးယဥ္ ေနပါ သလား။ အျခားနိုင္ငံမွ ဥပေဒကို ပံုတူကူးခ်၊ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ား လိုျခင္သည့္ ဖိနွိပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္း ဘာမွ် မလုပ္နိုင္ပါ ဘဲလွ်က္ ဆက္ထိုင္ေနျခင္းသည္ လူထုအတြက္အက်ိဳးရွိပါမည္လား။

သူမသည္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္း ပံု လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စီးေမ်ာခံရင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဥပေဒ သံကြန္ခ်ာၾကီး ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ ရာ၌ ပံ့ပိုးေပးရသည့္ ဘ၀သို ့က်ေရာက္သြားျခင္းမွာ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္း ဘြယ္ပင္။ ဤသည္မွ ရုန္းထြက္သင့္ျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ပါျပီ။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ကန္ ့ကြက္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုေသာ လူထုအသံမ်ား၊ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအျဖစ္၂၀၀၈ ဖြဲ ့ စည္းပံုအား ရည္ညႊန္းလွ်က္တိုက္ပြဲ မျပီးဆံုးေသး ေၾကာင္းျဖင့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ဇူလိုင္လ (၂ ) ရက္ေန ့ က ရဲရဲေတာက္ျမြက္ၾကားသြားခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အတြင္းသရုပ္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္တတ္ သည့္ အျပင္ ျမင္သည့္အတိုင္း တည့္တည့္ထုတ္ေဖၚေျပာ ရဲသူျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးမွ်ျဖစ္ေသာ ကိုေက်ာ္ကိုကို နွင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယေန ့၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုလမ္းေၾကာင္းတြင္ စီးေမ်ာေနၾကေသာ လူၾကီးနိုင္ငံေရး သမား မ်ားအတြက္ စံထားစရာသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုမွာ ျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလက္ခံရံုသာမက ျပင္ ဆင္နုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၃၆ အရဆိုပါက လက္ေတြ ့ျပင္၍ရနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို ့ျဖစ္၍ မျပင္ေတာ့ဘဲ အသစ္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ ကုန္သက္သာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း ကထဲကပင္ ထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ က လည္း ျပည့္စံုေသာဥပေဒ စိုးမိုး ေရးမူမ်ားအေပၚတြင္ျပဳစုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ အတည္ျပဳက်င့္သံုးသြား ရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ (၅) ရက္ေန ့တြင္ ဘဲလ္ဂရိတ္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္တြင္ ရႈပါ။ https://docs.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIUDhveGRoOVYzRUk/edit?usp=sharing

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္ေန ့အတြင္းထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ားအားလံုးနွင့္ လက္နက္မကိုင္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားပါတက္ ခဲ့သည့္ ညီလာခံၾကီးမွ ေန၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို လက္မခံနိုင္ ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အတြင္းမွာပင္ အျပီး ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္တည္ေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ားအား ၾကိီးၾကီးမားမား စိမ္ေခၚလိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ၄င္းတို ့သာ မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို မက်င့္သံုးဘဲ ရိုးသားစြာနားလည္မႈ ထားရွိမည္ ဆိုပါက စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး လမ္းေၾကာင္း မွန္အေနျဖင့္ လက္ခံသင့္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုမူၾကမ္းေရးဆြဲ သည့္ အေတြ ့အၾကံဳရွိေနခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ မဒတ ဟု ေခၚသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု တြင္ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္တပ္ဦးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနွင့္ ေပါင္းကာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာ မိတ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ) ကို ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတရပ္အား ဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ေလးနွစ္ခန္ ့ၾကာျပီးေနာက္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိ၊ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီအားတိုးခ်ဲ ့
ဖြဲ ့ စည္းကာ ဖြဲ ့စည္းပံုမူၾကမ္းအား တဆင့္ျပီးတဆင့္ တနွစ္ျပီးတနွစ္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ အေခ်ာသတ္လာခဲ့သည္။ စာေရးသူသိသမွ် ေနာက္ဆံုး ကမကထ ျပဳ၍ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲၾကီးမ်ား က်င္းပကာ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေကာ္မတီမွာ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံု (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး နွင့္ ညွိနုိင္းေရးေကာ္မတီ (FCDCC) ျဖစ္သည္။

၁၇ နွစ္တာ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈ၏ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီမွ ေန၍ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ အမ်ား ျပည္သူေလ့လာခြင့္ရေစရန္ ပံုနွိပ္ျဖန္ ့ေ၀ခဲ့သည့္ ဖြဲ ့စည္းပံု (ပထမ မူၾကမ္း) အား ဤ လင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

https://docs.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIZ0xjalZQLUNkS3c/edit?usp=sharing
ယခုေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံၾကီးမွေန၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္တရပ္ ေရးဆြဲသြားမည္ ဟူသည္မွာ အထက္ပါ ဖြဲ ့စည္းပံု (ပထမမူၾကမ္း) အား ဆက္လက္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ သြားမည္လား၊ ေနာက္ထပ္ အသစ္တရပ္ကို ေရးဆြဲသြားမည္လား မေျပာနိုင္ပါ။ သို ့ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ ဆက္က ဖြဲ ့စည္းပံုေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိမ္းခ်ဳပ္ကာ ၄င္းတို ့အလိုက် ေရးဆြဲေစခဲ့ ျခင္းမ်ိဳး ကဲ ့သို ့မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု အေျခခံလူထုၾကီးတရပ္လံုး ပါ၀င္ခြင့္ရေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖၚေဆာင္လိမ့္မည္ ဟု ေျမွာ္လင့္ရ သည္။

ဥပေဒေရးရာ၊ နိုင္ငံေရးအရ ခ်ိန္ကိုက္မႈ နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္တက္ကာ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းမွာ တိုင္းရင္း သား အခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္နိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္လာ
ရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဘုိ ့ေ၀းစြ။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္အပါအ၀င္ လူထု၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ ဒီမို ကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးနိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ပင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာသံုးသပ္ရပါမည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း၊ ၄င္း အရ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္၊[3] နွင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဒီမိုကေရစီ နွင့္ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေဖၚေဆာင္နိုင္မည့္ ဥပေဒအုတ္ျမစ္ [4]ခ်မွတ္ရန္ လံုး၀ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ယင္း သို ့မခ်မွတ္နိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မည္သည့္အခါမွ် ရမည္ မဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နွင့္ လူထု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာလည္း အိပ္မက္ပမာသာ ျဖစ္ေနပါမည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန ့၌ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ကိုေဖၚေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္ အတြင္း တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမူၾကမ္းတခုေရးဆြဲရန္ ဦးတီခြန္ ျမတ္ နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနု တို ့အားတာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ သည္ ေပးအပ္သင့္ေသာ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ ဟု လက္ခံ လာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္းသစ္ မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒမ်က္လွည့္တမ်ိဳး ျပသရန္ စီမံ ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နားမေယာင္ သင့္ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုးဖြဲ ့စည္းပံုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ယင္း အေျခခံတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ဟူသည္မွာ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နွင့္ ခေလာက္ ျဖစ္ရံုသာမက ပတၱျမားကို ယိုအိမ္သာထဲတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ သမတ ျဖစ္လာနိုးနွင့္ ေျမွာ္လင့္ခ်က္ေပးထားခံရသည့္ အေျခအေနမွ နိုးထသင့္ပါျပီ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္တြင္ လက္ရွိ စိုင္းေမာက္ခမ္းကဲ ့သို ့ဘာမွ အခြင့္အာဏာ မရွိသည့္ ဒုသမၼတေနရာမ်ိဳးနွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေခ်ာင္ထိုးခံထားရရံုသာမက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးတရပ္လံုး စစ္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ေက်းကြ်န္မ်ားျဖစ္က်န္ေစမည့္အေျခအေနမ်ိဳးကို တြန္းပို ့မထားသင့္ပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ ေတာ္ မွ ျပတ္ျပတ္သားသားေက်ာခိုင္းထြက္ခြာကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အေျခခံလူထုမ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာ တို ့၏ ေထာက္ ခံမႈ ကို ရယူလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သစ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အတူပါ၀င္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ျပီျဖစ္သည္။ ယင္းသို ့ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပထမ မူၾကမ္း) တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္ က်င့္သံုးထားသည္ကို ရည္ညႊန္းလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသစ္၌ ပထမဆံုး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ သင့္သူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းမည့္သူမ်ားတြင္ စာေရးသူကိုယ္ တိုင္လည္း ပါ၀င္ရန္ အသင့္ရွိပါမည္။ဦးေအာင္ထူး (ေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ ေန ့စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅

No comments:

Post a Comment