ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, February 20, 2014

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲက လူမ်ဳိးစုမ်ား ဆင္းသက္ဆက္ႏြယ္မႈ (အပုိင္း ၁)

ဂါမဏိေဖ့ဘြတ္မွ

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲကလူမ်ဳိးစုမ်ား (အပိုင္း ၁)1. မြန္ဂိုလြိဳက္Mongoloid

1.1.တ႐ုတ္-တိဘက္ Sino-Tibetan

1.1.1. တ႐ုတ္

1.1.1.1. ကိုးကန္႔(မလိပါရင့္) (မန္ဒါရင္ဇာစ္ျမစ္)

1.1.1.2 ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္(ဟုတ္က်င့္-ဖူးက်င့္-လက္ရွည္၊ ကြမ္တံု-လက္တို၊ ဟတ္ခါး၊ ယူနန္၊ ပန္းေသးဇာစ္ျမစ္မ်ား)

1.1.2. တိဘက္-ဗမာ Tibeto-Burman

1.1.2.1. ကခ်င္ႏြယ္Jingpho-Konyak-Bodo (Kachinic)

1.1.2.1.1. ကခ်င္ဂ်ိန္းေဖာ (မရစ္၊ မရမ္၊ အင္ခြန္၊ လဖိုင္၊ လေထာ္)မေဂါင္၊ ဒူလင္း-ခခူ၊ ေဂၚရီ-ဂ်ဆင္း (ေလပဲယာ၊ ငွခုပ္၊ ?လတိန္၊ ?လဘန္) [ထိန္ႏိုင္း၊ဟူးေကာင္း - ေဒသအမည္မ်ား]

1.1.2.1.2. ထမန္(အင္က်ယ္၊လြီ၊ ?မလင္)

1.1.2.1.3. ကတူး-ကနန္း

1.1.2.1.3.1. ကတူး (သက္)

1.1.2.1.3.2. ကနန္း (?ပ်ဴ)ထူးရင္၊ အမားသင္း၊ အပြားသင္း

1.1.2.1.4. သက္(ခ်က္)

1.1.2.1.5. ဘ႐ူးဝါး (ဘဂၤါလီစကားေျပာဗုဒၶဘာသာဝင္)

1.1.2.1.6. ဒိုင္းနက္(ခ်ကၠမာ) (ဘဂၤါလီစကားေျပာဗုဒၶဘာသာဝင္)

1.1.2.1.7. နာဂ

1.1.2.1.7.1. ခႏၱီး-ထန္ဂန္-ထငံနာဂ(ေရာ္ထိုင္၊ လိုင္းေနာင္၊ မက်န္း-မစန္၊ ေဆာ္ေလာ္၊ ပံုညိဳ၊ ဆပၸေလာ္၊ ေနာက္ေအာ္-ေနာက္ေကာ္-ႏြတ္ကူဟိုင္း၊ ဓႏူး-ေစမ်ဳိး၊ ဂုိဘန္၊ စလူ၊ ?ဝဲေလာင္)၊ လဟယ္(ေနာက္ဆန္း-ေနာက္ကုန္း၊ အံ့ေဘာ္၊ ကတြန္း စံျပ၊ ေနာက္ညဴမန္၊ ေနာက္ညဴကံခမ္း၊ေနာက္ညဴက်ေထာက္၊ မြန္တံုးညဴ၊ မြန္တံုးေရွာက္)

1.1.2.1.7.2. ဟိုင္းေျမ-ဟဲေျမနာဂ (ကက်ဴး-ကန္က်ဳိး၊ ကာဆန္း၊ ကနန္း၊ ကမန္း၊ ကခ်ီး-ဂရွီး၊က်န္ေကာက္၊ က်န္ဖန္း၊ က်က္ဆန္း၊ ေကာ့လြန္း-ကလြန္း-ကုတ္လြန္း၊ ပိန္းကူး၊ လန္ခင္း၊လပ္ကီး၊ ငိုက္ေမာင္ဂံ၊ လာရွိန္း၊ ဝမ္လန္း၊ ဆန္ရီး၊ လီဆား-လဆား-မဆား၊ လားမား၊လံုခယ္-လံုခိုင္၊ ရားရ၊ ရန္ရွိန္-ရန္စီ၊ ရမ္ခူး၊ ႐ိုရွ၊ ဝန္က၊ ရွမ္ဝမ္း၊ ရွတ္ဘို၊ဝမ္ခ်ဳံး၊ တေပါ၊ ဂါခ်ိမ္း၊ လန္ပန္း၊ ရန္ဆဲ၊ ရာဆား၊ ခလတ္၊ ရြပ္ရွိန္း၊ လပ္တဲ၊လံုလီး၊ ေထာင္လြမ္း၊ ဆန္းၾကဲ-ဆန္က်စ္၊ ဆုန္ဆိန္း၊ ဆန္ဝမ္း၊ ေမာ္ရမ္း၊ ဟခီး၊ဟာရွန္း-ဟစန္း၊ ဟာရွိတ္၊ မဲေဆာင္း၊ ေမာ္ရွမ္း၊ ေတာင္ဝဲ၊ ဒံုဟီး၊ မယ္တဲ-မိတဲ၊ေပၚတဲ၊ ကကြၽန္း-ဂခ်မ္း၊ ရန္ေနာ၊ ရွစ္ေရွ၊ ဝါကပ္၊ ရွမ္ကဲ၊ ရွမ္ကား၊ ေရာင္ကြန္၊ဝမ္းလမ္း-ေဝလန္း၊ ယာမီကိုး၊ ဟာလြမ္း၊ ေတာင္ၾကဲ၊ ေကာ့ခ်ဳံး၊ ကဲဆနန္၊ ႏုတ္ပါ၊လြမ္လူး၊ ကြၽန္က်င္း၊ ၾကဴရန္း၊ မီးကူး၊ ေရွာက္ရမ္း၊ ရိန္ခူး) လေစာ္၊ ဆန္းတဲ၊မဲေမာင္၊ စိတ္ဝါး၊ ပံုဆိန္း၊ ေလာင္ေဆာက္၊ ေလာင္ပနာ

1.1.2.2. ကရင္ႏြယ္Karenic

1.1.2.2.1. စေကာကရင္ (ဖထိ)

1.1.2.2.1.1. ပကူး

1.1.2.2.1.2. စေကာ

1.1.2.2.1.3. မိုးေနပြား

1.1.2.2.1.4. တာေလပြား

1.1.2.2.1.5. ေဝေဝၚ

1.1.2.2.2. ပိုးကရင္ (မိုးထိ)

1.1.2.2.2.1. ပဒဲ့-ဖလံု(အေရွ႕ပိုး)

1.1.2.2.2.2. အေနာက္ပိုး(ေဘာကေလာ္)

1.1.2.2.2.3. မိုးပြား

1.1.2.2.2.4. ထုိကီ-ဖလံု(ဘိတ္-ထားဝယ္ေဒသ)

1.1.2.2.2.5 ယယ္စေဂၚ၊မယ္ေငါ-ေလးခို (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

1.1.2.2.2.6. ပအိုဝ့္၁။ ကြန္လံု၊ ၂။ ခ႐ိုင္း၊ ၃။ တေတာက္ (နန္းေခ၊ က်န္းစန္း၊ တရာ့က္၊ တႏိုး၊တတိုင္၊ တေထြး၊ ထီရီး၊ ရင္းသိုင္း၊ ပန္းပလိႈင္၊ ကြန္က်မ္း၊ ပန္နင္၊ ပထံု-ဗလာ၊တိယန္-တယင္၊ မုိက္ကြန္၊ ယင္းဒမ္၊ ဝါးဖရဲ၊ ေတာင္သား၊ မိုက္လန္၊ ပနဲ၊ တကြာ-ေကာင္တန္၊ကြန္စံ၊ လြယ္အိုင္း၊ ငေသာက္ရင္း)

1.1.2.2.3. ဘြဲကရင္ (ကရင္ျဖဴ၊ ပေလကီး၊ ?ေဆာ္ခို၊ ?စိစိ၊ ?ယပီ-ဘြဲျဖဴ)

1.1.2.2.3.1. ေဂဘား

1.1.2.2.3.2. ကယား (ကရင္နီ)

1.1.2.2.3.2.1. ကယား (လာက်ား၊ ?ပနယ္)

1.1.2.2.3.2.2. မႏူး-မေနာ

1.1.2.2.3.2.3. ယင္းတလဲ (ၾကက္တူေရြး)

1.1.2.2.3.2.4. ကေယာ (ဟာဆူ၊ ထီဘူးခီ၊ ဗရဲ႕၊ ဆိုခူ၊ဂါလို၊ ပကူး၊ ဂဒို၊ လာခို)

1.1.2.2.3.3. ကယန္း

1.1.2.2.3.3.1. လဝီ-ကေခါင္ (ပေဒါင္)

1.1.2.2.3.3.2. ကေဒါ့ (ေဂခို)

1.1.2.2.3.3.3. ကငန္ (ယင္းေဘာ္)

1.1.2.2.3.3.4. လထ (ဇယိမ္း)(လယ္မယ္-ဘြဲမဲ၊ စရင္း-စေရး၊ တိယန္)

1.1.2.3. ကူကီး-ခ်င္း-နာဂ

1.1.2.3.1. ကူကီး(ေခါင္ဆိုင္) ကူကီး (အိႏၵိယ၊ ဟုမၼလင္း-ခႏၱီး)/သာဒိုး (ဗမာျပည္) Chongloi, Doungel,Ghansan, Hangshing, Haolai, Haokip, Insun, Jongbe, Kiloung, Kipgen, Khuolhou,Khuongthang, Komrem, Lienthang, Lhang'um, Lhungdim, Lotjem, Lupho, Lunkim,Mate, Misao, Ngailut, Pupheng, Sa'um, Singsit, Sitlhou, Thangngew, Touthang,Tuboi,

1.1.2.3.2. ဇိုမီး-တီးဒိမ္ေခါႏိုး၊ ဂန္တဲ့၊ ေဂြးတဲ၊ ငြန္း၊ ဆီစာန္ (စိယင္)၊ ဇို၊ တီးတိန္၊ ေတဇန္၊ဒင္မ္၊ ပိုက္တဲ၊ ဗိုင္းေဖ၊ ဆိမ္းတဲ၊ စိုင္းဇန္၊ ငင္းတဲ၊ (သာဒိုး)၊ (ဟြာငို)၊(ဟိုင္ဒင္း)၊

1.1.2.3.3. လိုင္မီး-ဖလမ္း-ဟားခါးခြာဆင္းမ္၊ ဆင္တန္၊ ဇာေဟာင္၊ ဇိုေဖ၊ ဇန္ညႇပ္၊ တေပါင္၊ တိုင္ခြၽန္း၊ ေတာရ္၊မိအဲလ္၊ လင္တဲ၊ လုိင္၊ ေခါင္လီ၊ ငြန္း၊ ဇုတ္ဟြ၊ ဘြမ္ဇုိ၊ ပါဝီ၊ မနိ၊ ထန္ဒန္

1.1.2.3.4. မရာ-မတူပီ(?ပ်ဴ) မီရမ္၊ မတူ၊ ဇိုတံုး၊ ေလာက္တူ

1.1.2.3.5. ႐ႈိ-ေျမျပန္႔(ဆလိုင္းခ်င္း)

1.1.2.3.5.1. အ႐ႈိ၊(နန္းခ၊ ခိုင္ဇို၊ ပန္ဆိုင္ဇို၊ ဆူေလဇို၊ ပန္၊ လန္ဇို)၊ ဆတ္တု

1.1.2.3.6. ခ်ဳိ-မင္းတပ္-ကန္ပက္လက္(?ပ်ဴ) ဒိုင္ (ယင္ဒူး)၊ မကန္း၊ မြင္း (ခ်င္းဘုတ္)၊ အူးပူ၊ ေရာင္တူ(ခ်င္းပုန္း)၊ (?တုန္ခ်င္း)၊ မတူးမြမ္ (မင္း)၊ ေဇာင္းတူ၊ ငမင္း၊ လီမ႐ို၊ ယစ္ပီ၊ငလင္း၊ လြန္းတူ၊ မန္းသန္၊ နိတူ၊ စင္းေဒြး၊ ေတာင္သား?၊

1.1.2.3.7. မီဇိုကလင္ေကာ၊ လူ႐ႈိင္း (လူေရွ)၊ ဟြာလ္ငို၊ ဖန္ႏိုင္၊ ေခါလ္၊ ရင္း၊ ေရာလ္တဲ၊ ေခ်ာတဲ၊ခီယန္းတဲ၊ ငင္းတဲ၊ မွာ၊ ထေလာင္၊ ဗန္ခ်ေတ၊ ရင္းသေလ၊

1.1.2.3.8. ခူမီး(မ႐ို)-ပလက္ဝ(?ပ်ဴ) ခမီ၊ ၿမိဳ၊ အဝခမီ၊ ေခါင္စို၊ ပနမ္း (ခ်ဳိ)၊ ေလးၿမိဳ၊ ဝါကင္းမ္၊အႏူး၊ ?လင္းကဲ၊ ?ရွန္ဦး-ရွန္းဒူး၊ ?ခံု၊ ခူမီ၊ မ႐ႈိ၊ ပန္စူ၊

1.1.2.3.9. နာဂ (ဆြမၼရာ ၄၊ထငံ ၁ဝ၊ ဟဲစန္း ၃၊ ဟဲေျမ ၄၉ = ၆၄ သို႔မဟုတ္ ၈၆) ဟိန္ကြတ္၊ အမိမိ

1.1.2.3.9.1. ေလရွီး-ဆြမၼရာနာဂ(တန္ခူး/တန္ကြန္၊ ရွယ္ရာ (ပါဂ်န္)-မေကာ္ရီနာ၊ ပါရာ၊ ?ေခါင္ဆယ္)

1.1.2.3.9.2. ဟဲစန္းနာဂ(စန္း၊ ေဝ၊ ကာေယာ-ကိုင္းေယာ္)

1.1.2.3.9.3. မာရင္

1.1.2.3.9.4. အနန္

1.1.2.4. ႏံုး

1.1.2.4.1. ကခ်င္ရဝမ္ ခႏံု [ဒ႐ု၊ လြန္မီ၊ မတ္ဝမ္၊ဒန္ဆာရ္ —စကားႀကီး ၄ မ်ဳိး] (ထလု၊ ထ႐ံု၊ ဇယ္ဝမ္၊ အခူးဖိုင္၊ အနမ္းဖိုင္၊တမန္၊ ရမြန္ (ရမီလ္)၊ လြန္မီ၊ ေတာင္ဖ၊ ဒေလာင္ —စကားငယ္မ်ား)

1.1.2.5. လိုလို-ဗမာLolo-Burmese (ပ်ဴ-?ေတာင္သား)

1.1.2.5.1. ဗမာႏြယ္Burmish

1.1.2.5.1.1. ေျမာက္ပိုင္းဗမာႏြယ္(ေရွးဦးဗမာ)

1.1.2.5.1.1.1. ကခ်င္ မ႐ူေလာင္ေဝၚ(ဘာေရွး၊ ေလာင္ဆူ-႐ူေမာ၊ ေဇာင္းဘုတ္-ေဇာ္ဇက္၊ လကိန္၊ ဂရင္ေနာ —စကားႀကီး)

1.1.2.5.1.1.2. ကခ်င္ အဇီး (ဇိုင္ဝါး) (Tumhpao, Hpukawn, Myishi,Mahkaw, Sumwa,Dashi, Shumlut, Numdaw, Chinghkang, Sahkung)

1.1.2.5.1.1.3. ကခ်င္ လရွီ(လခ်ိတ္၊ေငါ့ခ်မ္း၊ Manshang,Hapare, Luksing, Galao or Yindam, Mading or Ngawlang, Lagw,Si-chang, Lehyawn, Htam-nyo)

1.1.2.5.1.1.4. ဖြန္း (တိုင္းဖြန္း)

1.1.2.5.1.1.5. မိုင္းသာ (အခ်န္) ရွမ္းတ႐ုတ္ (တူးရင့္)

1.1.2.5.1.2. ေတာင္ပိုင္းဗမာႏြယ္

1.1.2.5.1.2.1. ဗမာ (ျမန္မာ)

1.1.2.5.1.2.1.1. Yaw (ေတာင္သား ?Pyu)

1.1.2.5.1.2.2. ရခိုင္ (ရမ္းၿဗဲ၊အေနာက္သား)

1.1.2.5.1.2.2.1. ေခ်ာင္းသား (?ဘုရင့္ေနာင္အႏြယ္)၊ ေတာင္သား

1.1.2.5.1.2.3. မာရမာႀကီး(?ဘုရင့္ေနာင္အႏြယ္)

1.1.2.5.1.2.4. ဓႏု

1.1.2.5.1.2.5. အင္းသား

1.1.2.5.1.2.6. ေတာင္႐ိုး

1.1.2.5.1.2.7. ထားဝယ္

1.1.2.5.1.2.7.1. ဘိတ္သား (ဘီလြတ္၊ မဲအို)

1.1.2.5.1.2.8. ယဗိန္း (?ဇမိန္း)

1.1.2.5.2. လိုလိုႏြယ္Loloish

1.1.2.5.2.1. ေျမာက္ပိုင္းလိုလိုႏြယ္

1.1.2.5.2.1.1. ကခ်င္ လီဆူး

1.1.2.5.2.1.1.1. လီဆူး-ေယာယင္(Town Kya, Ngwa Hpa, Zaw Kya,Gu Hpa, Lair maair, Bya Hpa, Dzi Hpa, La Hpa, WawHpa, Waw Hpur)

1.1.2.5.2.1.1.2. လီေရွာ

1.1.2.5.2.2. ေတာင္ပိုင္းလိုလုိႏြယ္

1.1.2.5.2.2.1. အခါ ေကာ္၊ ဖ်င္၊အေခ-အခို၊ ?ေႁမြ၊PuLi, Tao Sa Mi, Na Li

1.1.2.5.2.2.2. လားဟူ (မူဆိုး) လားဟူနက္(လားဟူႀကီး)၊ လားဟူရွီ (လားဟူနီ၊ လားဟူဝါ၊ မူေနး၊ ကြီ)၊ [လားဟူရွိလဲ၊ လားဟူဗလား၊လားဟူအဂါး (?ေက်ာက္စီ) ?ေႁမြ]

1.1.2.6. ဟိမဝႏၱာႏြယ္Himalayish

1.1.2.6.1. တိဘက္

1.1.2.6.2. လင္ဘူး

1.1.2.6.3. ေဂၚရခါး

1.1.2.7. ေမ့ေသး

1.1.2.7.1. ကသည္း(ေမ့ေသး-မဏိပူ)

1.2.တိုင္း(ရွမ္း)-ခတိုင္း Tai-Kadai

1.2.1. ခမ္း-တိုင္း(ရွမ္း)Kam-Tai

1.2.1.1. ရွမ္း (တိုင္းယိုင္-ရွမ္းႀကီး၊တိုင္းေမာ-ေမာရွမ္း၊ တိုင္းႏူ-ေခးတိုင္းႏူ-ရွမ္းတ႐ုတ္၊ တိုင္းခြန္-ဂံုရွမ္း၊ တိုင္းခမ္းတီး-ခမ္းတီးရွမ္း-တိုင္းအြန္၊တိုင္းလ်ံ-ရွမ္းနီ၊ ဒရယ္၊ တိုင္းလု-တိုင္းလိ-စစ္ေဆာင္ပနားရွမ္း၊တိုင္းလမ္-မံုးလမ္ရွမ္း)

1.2.1.2. ထိုင္း (တိုင္းႏြဲ႔-ရွမ္းကေလး)

1.2.1.3. ယြန္း (လန္နားရွမ္း-ေျမာက္ပိုင္းထိုင္း)

1.2.1.4. ေလာ

1.3.ၾသစႀတိဳေအးရွားတစ္ Austro-Asiatic

1.3.1. မြန္ခမာ

1.3.1.1. မြန္ႏြယ္Monic

1.3.1.1.1. မြန္ မြန္သိ၊ မြန္ညန္၊ မြန္တာ၊ မြန္နန္၊ (?ရခိုင္ေခ်ာင္းသား)

1.3.1.2. ေျမာက္ပိုင္းမြန္ခမာ

1.3.1.2.1. ခမူႏြယ္Khamuic

1.3.1.2.1.1. ခမူ-ခမင္(ေလာ-ျမန္မာနယ္စပ္)

1.3.1.2.2. ပေလာင္ႏြယ္Palaungic

1.3.1.2.2.1. အေရွ႕ပေလာင္ႏြယ္

1.3.1.2.2.1.1. ပေလာင္(တအာင္း) ကတူး၊ကြယ္ဟယ္၊ ငြံန္ေရာသ္၊ ေတာင္မ၊ ႐ူက်ဳိင္း၊ ႐ူကြမ္း၊ ႐ူခါန္၊ ႐ူမိုင္း၊ ႐ူပိုး၊ပန္နိမ္၊ ႐ူေဟာ့၊ ႐ူမာဝ္၊ ႐ူလိုန္၊ ႐ူၾဘာန္း၊ ႐ူခုတ္၊ ႐ူေနာ့၊ ႐ူလဲင္း၊ ႐ူၾတာ၊႐ူဗေရာင္း

1.3.1.2.2.1.2. ယင္း

1.3.1.2.2.1.2.1. ယင္းဆက္-ယင္းဝန္ခြန္ (ယင္း႐ြိဳင္-ယင္းကုန္း) ယင္းက်ား (ဆက္)

1.3.1.2.2.1.2.2. ယင္းနက္

1.3.1.2.2.1.3. ဓေနာ

1.3.1.2.2.2. အေနာက္ပေလာင္ႏြယ္

1.3.1.2.2.2.1. ဝလ၊အင္၊ စံု၊ ဇိုင္းရန္း၊ လင္း၊ ေပြး၊ ဖိလုတ္ (ဖတင္း)၊ မပန္း၊ ဝဖာ (ဝွလင္းန္)၊ ?ဖ်င္ဟ၊ တိုင္းလြယ္ (ဆံေတာက္)

1.4.ၾသစႀတိဳနီးရွန္း Austronesian

1.4.1. မေလး-ေပၚလီနီးရွန္းMalayo-Polynesian

1.4.1.1. မေလးႏြယ္Malayic

1.4.1.1.1. ေမာ္ကလင္းMoklen

1.4.1.1.1.1. ေမာ္ကင္း(ဆလံု)

1.4.1.1.2. မေလးသားMalayan

1.4.1.1.2.1. မေလး-ပသွ်ဴး

1.5.မႈန္-ေျမာင္ Hmong-Mien

1.5.1. ေျမာင္ ေျမာင္ဇီး၊ေယာင္၊ အိုက္ဆြယ္၊ ေျမာက္၊ ျမင္၊ ေျမႇာ့

2. ေကာ့ေကးဆြိဳက္Caucasoid

2.1.အင္ဒို-ဥေရာပ Indo-European

2.1.1. အင္ဒို-အာရိယန္Indo-Aryan

2.1.1.1. ဟိႏၵဴကုလား(တမီးလ္၊ဂူဂ်ာရတ္တီ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ပန္ခ်ာပီ၊ မာရာဝါရီ၊ ေတလဂူ)

2.1.1.2. ဗမာမူဆလင္(ဗမာစကားေျပာ) ေျမဒူး၊ ေဇရဘာဒီ၊ မဂို၊ ပသီ၊ က်ဴလီယာ၊ စူရတီ၊ ကာကာ၊ ပထန္

2.1.1.3. ကမန္ (ရခိုင္စကားေျပာမူဆလင္) (တူရကီ၊ ပထန္၊ အာဖဂန္၊ မဂို၊ ကက္ရွ္မီးယား ဇာစ္ျမစ္)

2.1.1.4. ဘဂၤါလီBengali

2.1.1.4.1. မူဆလင္ဘဂၤါလီ

2.1.1.4.2. စစ္တေကာင္းသား(႐ိုဟင္ဂ်ာ)(ဘဂၤါလီစကားေျပာ မူဆလင္)

2.1.1.4.3. ဟိႏၵဴဘဂၤါလီဂါမဏိ
(မွတ္ခ်က္။ စာလံုးအမည္းႏွင့္ျပထားသူမ်ားမွာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ ဗမာျပည္တြင္ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ထားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

Ref: Ethnologue (2006), Encyclopedia Brittanica, Encarta, Wikipedia, ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း
https://www.facebook.com/notes/%E1%80%82%E1%80%AB-%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%AD%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88/476210015830398

No comments:

Post a Comment