ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, March 13, 2014

စစ္အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေပၚ ႏိုင္ကြက္ ပရိယာယ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပံု

Written by မဟာပထ၀ီ


ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာ္စီ

အႏိုင္ ယူျခင္း သည္ မွန္ကန္ျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္း အေပၚ အေျခတည္ ခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ အနိုင္ရမွဳ သည္ လည္း မွန္ ကန္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ရခဲ့ လွ်င္ ျမင့္ျမတ္ သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း လက္ရံုးေရ ႏွလံုးေရ အားမတန္မွဳ ေၾကာင့္ မွန္ေသာ္လည္း က်ဆံုးခဲ့ရ သည္လည္း ရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ အခြင့္ အေရး ရရွိမွဳ သည္ အမွန္လို အပ္ျပီး တရားေသာ လိုအပ္မွဳလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕အထိ မရရွိေသးေပ။ ဤေနရာတြင္ သဘာ၀ က်က်ဆန္းစစ္ ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲသည္ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုး ရွိ လူမ်ဳိးအားလံုး ပါ၀င္သည္။ ဤအထဲတြင္ ဗမာလူမ်ဳိးသည္ အမ်ားစု တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ျပီး လြတ္လပ္ေရး ရေသာအခါ အာဏာ အမ်ားစုသည္ ဗမာလူမ်ဳိး လက္ထဲတြင္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ လက္ထဲ ရွိေရးတြင္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက တိုင္းရင္း သား မ်ားထက္ အားသာပါသည္။

အာဏာရ ဗမာလူမ်ဳိး ထဲတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု ကို ခ်စ္ေသာ (ထူေထာင္လိုေသာ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလို လူမ်ဳိး က အနည္းစု ျဖစ္ေသာအခါ တျပည္ေထာင္ စနစ္ ႏိုင္ငံေရးကို ထူေထာင္လိုေသာ ဗမာမ်ားက အားသာခဲ့ပါသည္။ ဤ သို႕ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကတည္းက ပါလာေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားက တန္းတူ အခြင့္အေရး ေတာင္း သည့္အခါ “ခြဲထြက္ေရးသမား” ဟုသမုတ္ ခံရကာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် တိုက္ခိုက္ ေခ်မွဳန္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္မွာ ယ ေန႔ ထိ ျဖစ္ ပါသည္။

ဤသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ဗမာလူမ်ဳိး မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳသည္ တိုင္းရင္းသား မ်ားထက္ မ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အားသာျပီး ႏိုင္ငံေရး အရာတြင္ ယေန႕တိုင္ အႏိုင္ရေနဆဲ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ဗဟိုအာဏာ စက္ ေၾကာင့္ ပထ၀ီ နိုင္ငံေရး ႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး တြင္လည္း အားသာလာခဲ့ သျဖင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳ အရာတြင္ ဗမာသည္ အျခားတိုင္း ရင္းသာ မ်ားထက္ ဘက္စံုအရာတြင္ အားသာလာခဲ့ပါသည္။

ဖိႏွိပ္မွဳေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္၌ ပါခဲ့ေသာ ဗမာအပါ၀င္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္လာခဲ့ သလို ယဥ္ေက်းမွဳ အရ ေခတ္ႏွင့္အညီ ထိေတြ႕မွဳ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ျပီး အယူ၀ါဒ ကြဲျပားမွဳ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာသျဖင့္ စုစည္းမွဳ အင္အား ေလ်ာ့နည္း လာ ခဲ့ သည္။

တျပည္ေထာင္ စနစ္လိုလား ေသာ ဗမာ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ားက ဗဟိုအာဏာ ကို အသံုးခ်ျပီး စစ္ေရး စနစ္ျဖင့္ မိမိတို႔ ဗဟို အာဏာကို ျခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္ေသာ လက္၀ဲ စနစ္ လိုလားသည့္ ဗမာႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို အရင္ေခ် မွဳန္းပါ သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ စသျဖင့္ ဗမာအဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ား က် ဆံုးကုန္ပါသည္။

လက္ယာ စစ္၀ါဒီမ်ား အႏိုင္ရ လာခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအႏိုင္ရ မွဳသည္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ဂ်ပန္မ်ား ျမန္မာျပည္ ကို စစ္ဆင္ ကတည္း က စီးပြားပ်က္လာခဲ့ ေသာ ျမန္မာျပည္ သည္ ဆက္တိုက္ စစ္ျဖစ္လာခဲ့ သ ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး တြင္ စစ္စရိတ္ျဖင့္ သာ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ စရင္း၀င္ ဘ၀ကို ရရွိခဲ့ သည္ မဟုတ္ပါလား။

ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ လာသည့္ တိုင္ေအာင္ စီးပြားပ်က္ ဘ၀ျဖင့္ ယေန႕အထိ ရပ္တည္ေနရ ဆဲျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ တည္ ေဆာက္ေရး ထက္ လက္ယာ ဗမာ စစ္ ၀ါဒီမ်ား ၏ အနိုင္ ယူေရး လမ္းစဥ္ ကိုသာ တႏိုင္ငံလံုး ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ဗမာ ႏိုင္ငံေရး သမား အခ်င္းခ်င္း အားျပိဳင္ေသာ စစ္သလင္းတြင္ လက္၀ဲ အယူအဆ ရွိသည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ က်ဆံုးသြား သည္ႏွင့္ လက္က်န္ လူမ်ဳိးစု တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား မက္လံုး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးကာ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စခဲ့ဲျပီး စစ္ေရး အရ ေခတၱမွ် နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားေစခဲ့ သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီမ်ား အႏိုင္ရ လာခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွ ပါသည္။

စစ္ေရးအရ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ က်ဆံုးသြား သည္ႏွင့္ အမွ် လက္ယာ စစ္၀ါဒီမ်ား၏ အႀကီးမားဆံုး ရန္သူမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒကို ဆန္႕က်င္သည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ျဖစ္လာ ခဲ့ေပသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ အာဏာ ျပိဳင္လာေသာ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပံု ျဖစ္သည့္ (၈၈)အ ေရးအခင္းကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ လာခဲ့သည္ႏွင့္ အမွ် လက္ယာ ဗမာစစ္အာဏာ ရွင္မ်ားသည္ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္ အထိ (KNU) ၏ မယ္နာ ပေလာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ က်ဆံုး သည္ အထိ အနိုင္ယူ ခဲ့ျပန္ပါသည္။

အႏိုင္ယူပံုမွာ ရွင္းလွသည္။ လက္ယာ ဗမာ၀ါဒီမ်ား သည္ (၁၉၉၄) တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (မဒတ) အား အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရး နည္းျဖင့္ ေသြး ခြဲသည္။ တကယ္ ေသြးကြဲခဲ့ ပါသည္။ မဒတ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အပစ္ခတ္ ရပ္စဲ ၾကျပီး အင္အား အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည့္ (KNU)သည္ အထီး က်န္ခဲ့သည္။ ထိုအထီး က်န္မွဳကို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး စိတ္ ဓါတ္ေရးရာပါ လက္နက္ခ် သည္အထိ အႏိုင္ယူ ခဲ့သည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ က်ဆံုးျပီး၊ တပ္ဖြဲ႕ မ်ား အစိပ္စိပ္ ကြဲကာ အ ခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ မွဳျဖင့္ ထိမ္းကာ အားအေပ်ာ့ ဆံုးဘ၀ ေရာက္ခဲ့သည္ အထိ တိုက္ခိုက္ျပီး အိမ္ေမြ႔ခ် ထားခဲ့ျခင္း ျဖင့္ အႏိုင္ယူ ခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ KNU က်ဆံုးသည့္ အခါ (ဗကပ က်ဆံုးေတာ့ ၀တပ္ဖြဲ႕ကို စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ေပးတယ္။ တပ္ေနရာခ် ထား ေပးမယ္။ မတိုက္ခိုက္ေရး စာခ်ဳပ္ ေတြခ်ဳပ္ျပီး ၀တပ္ဖြဲ႔ လိုလားေသာ မက္လံုးမ်ားကို ေပး ျပီး အိမ့္ေမႊ႕ခ်သလိုမ်ဳိး မ ဟုတ္ဘဲ) အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖင့္ ဒုကၡသည္ဘ၀ ေပါင္းေျမာက္ျမား စြာျဖင့္ ဖန္တီး ထားခဲ့ျပီး ရြာလည္ ေစခဲ့ျခင္း ျဖင့္ အနိုင္ယူ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ KNU အားေပ်ာ့ လာသည့္အခါ အိမ္ေမႊ႕ခ်ထားျပီး (၂၀၀၀) ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ (MTA) ရွမ္းတပ္ဖြဲ႕အား တိုက္ ခိုက္ေလ ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခြန္ဆာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား သည္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ အုပ္စု ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ၀တပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္လည္း တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ ျဖစ္ခါ ေနာက္ဆံုး တြင္ ခြန္ဆာ လက္နက္ ခ်သြား ခဲ့ရျပီး တပ္ဖြဲ႔မ်ား အစိပ္စိပ္အ မႊာမႊာ ျဖစ္ကာ သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ရွမ္းလူထုမ်ား ဒုကၡသည္ဘ၀ ေရာက္သြားေစ ျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူ ခဲ့ေပသည္။

ျပန္႕က်ဲ သြားခဲ့ေသာ MTA တပ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) အဖြဲ႔အျဖစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္မွ ဦးေဆာင္ ခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့ သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ ေၾကာင္း ရွိခဲ့သည့္ အတြက္ (RCSS)သည္ ညွပ္ပူး ညွပ္ပိတ္ မျဖစ္ရန္ ႏွင့္ အင္အား မျပဳန္းတီး သြားေစရန္ဆင္ခ်င္ေနခဲ့သည္။ဤသို႔ေၾကာင့္လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ဤအခ်က္ကိုအသံုးျပဳျပီးထိမ္းထားခဲ့ပါသည္။

လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ (MTA) က်ဆံုး သြားျပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ဗဟိုအာဏာ ကိုျခိမ္းေျခာက္ လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကို ရင္ဆိုင္ လာခဲ့ရ ပါသည္။ ကုလသမဂၢ လံုျခဳံေရး ေကာင္စီ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳကို ရင္ဆိုင္ရ ေလသည္။ အေမရိကန္ ႏွင့္ ေျပလည္ေစေရး အတြက္ အေမရိ ကန္ ဆက္ဆံေရး ကုမၸဏီ တခုကို ငွားရမ္းျပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သလို တဖက္တြင္ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားတို႔ ၏ ဗီတို အာဏာကို လည္း အရ၀ယ္ယူ ခဲ့ျခင္း ျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခဳံေရး ေကာင္စီအား တုန္႕ျပန္ ခဲ့ ပါသည္။

တခ်ိန္ထဲ တြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခဳံေရး ေကာင္စီ ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ မျဖစ္ေရး အတြက္ ILO ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို လိုက္နာ ပါ့မည္ဟု သေဘာတူကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳ အၾကပ္အ တည္းအား အႏိုင္ယူခဲ့ ျပန္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ ကုလသမဂၢ လံုျခဳံေရး ေကာင္စီ ႏွင့္ အဆင္ေျပ ျပီးေသာ အခါ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါ ဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အ ေပးအယူ မ်ွလာသည္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္ အခံမ်ားအား ထိမ္းကြပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ သို႔ ဆြဲသြင္းသည့္ နည္း ျဖင့္ ၾကံေဆာင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေလသည္။

ထိုေအာင္ျမင္မွဳ မ်ားေၾကာင့္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ စစ္ေရး အရ အားႀကီး လာေနေသာ က ခ်င္လြတ္ လပ္ေရး အဖြဲ႕(KIO) အား နယ္ၾကားေစာင့္ တပ္ ဖြဲ႔စည္းမွဳကို လက္မခံေသာ အားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လ တြင္ စတင္တိုက္ ခိုက္ ေလေတာ့ သည္။ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္သျဖင့္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္အား ေလေၾကာင္း သံုးျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ ခဲ့ေလသည္။

လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အနိုင္မရ မခ်င္း ရွိသမ်ွ နည္းလမ္း ေပါင္းစံု သံုးခဲ့သည္ဟု KIO စစ္ဆင္ ေရးမ်ားက သက္ေသ ခံခဲ့ပါသည္။ စစ္၀ါဒီ မ်ားသည္ KIO အားခ်ဳပ္ ကိုင္ႏိုင္ ေလာက္ေသာ အေျခအေန ထိ တိုက္ ခိုက္ျပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ေသာ တပ္ ေနရာ ခ်ထားမွဳ အခိုင္အမာ ရရွိသည္ အထိ အႏိုင္ ယူ ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ KIO အား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ တိုးျပီး ကမ္းလွမ္းလာ ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ အၾကံအစည္ အေပၚ နားလည္ေသာ KIO သည္ စစ္ေရး အေႏွာင့္ အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားမွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ထက္ နိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ေပၚလစီကို သာ သီးခံျခင္း တရားျဖင့္ ျပန္လည္ အႏိုင္ယူ ခဲ့ပါသည္။

KIO သည္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထက္ စစ္အင္အား မမ်ားေသာ္ လည္း စစ္ေရး ျပင္ဆင္မွဳ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လက္ဦးမွဳ အရ အားသာ သြားသည္ ဟု ယူဆရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သည္ KIO အား (၂)ႏွစ္ခန္႕ တိုက္ခိုက္ ေသာ္လည္း လိုရင္းရည္ မွန္းခ်က္ မရခဲ့သလို အိမ္ေမႊ႕မခ်ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ရပ္တန္႕ခဲ့ရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရး အရ မေၾကနပ္မွဳ ရွိခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရး တိုက္ကြက္ တြင္ မည္သို႕ အႏိုင္ယူမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရွိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ KIO သည္ ႏိုင္ငံေရး အရ အထီးမက်န္ သည့္အျပင္ စစ္ေရးအရ ေတာင့္တင္းရန္ ျပင္ဆင္ ထားျပီး၊ အ ေျခအေန အားလံုးအား သီးခံျခင္း တရားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ့ေပသည္။ KIO သည္ ႏိုင္ငံေရး အရ အထီးမက်န္ သ၍ အႏိုင္ယူရန္ ခက္ခဲေပ လိမ့္မည္။

UWSA ၀တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး အရ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာျပီး အထီးက်န္ ေနခဲ့သည္။ မူးရစ္ေဆး၀ါး လုပ္ ကိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ၾကံေဆာင္ ထားျပီး ၀ါဒျဖန္႔ ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အလားတူ (RCSS) သည္လည္း ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရး ႏွင့္ မကင္းကြာ ေသာ္လည္း အထီး က်န္သလို ျပဳမူ ေနခဲ့ရာ နိုင္ငံ ေရးအင္အား နည္းပါးေနခဲ့သည္။

ဤသို႕ေၾကာင့္ အႏိုင္ရ ေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္ရာ တြင္ စစ္အင္အား ႀကီးျခင္း မၾကီးျခင္း အေပၚ မူမတည္ ေၾကာင္း အစၥ ေရး ႏိုင္ငံက လည္း သက္ေသ ထူခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တြင္ အစၥေရး ႏိုင္ငံသည္ အာရပ္ (၁၂)ႏိုင္ငံ၏ ၀ိုင္း ၀န္း တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို ခံခဲ့ရ ပါသည္။ အစၥေရး သည္ ခံစစ္ကို ထိုးစစ္အသြင္ ေျပာင္းျပီး အျပင္းထန္ဆံုး ကာကြယ္ခဲ့ပါ သည္။ ဤအေျခ အေနမွ ကုလသမဂၢ လံုျခဳံေရး ေကာင္စီသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို လာမည့္ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္ ဇြန္လေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ အပစ္ အခတ္ရပ္ စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဤအေျခ အေနကို ႀကိဳတင္ သိရွိထား ေသာ အစၥေရး ႏိုင္ငံက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မေဆြးေႏြး ခင္ အေပးအယူ ရရွိ ေရးအတြက္ စစ္ေရး အရ အ သာစီး ရႏိုင္သည့္ ေျမအေန အထားကို စိုးမိုးထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ ရွိသမွ် အစၥေရး အထူး တပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကည္းေရေလ တပ္ေပါင္း မ်ားကို စုေပါင္းျပီး တခ်ိန္ထဲ တေနရာထဲ တြင္ ရွိသမွ် အင္အားႏွင့္ စုျပဳံတိုက္ခိုက္သည့္ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းတိုက္စစ္ မ်ဳိးကို ဆင္ႏႊဲရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဤသို႕ေၾကာင့္ ယင္းအစီ အမံျဖင့္ အီဂ်စ္ နိုင္ငံမွ ဂါေျမာင္ ကမ္းေျမာင္ ေဒသနွင့္ ဆီနိုင္း ကၽြန္းဆြယ္ ေဒသကို (၆) ရက္ အတြင္း အျပီးေခ်မွဳန္း သိမ္းယူႏိုင္ ခဲ့ပါ သည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ တိုက္စစ္ မွ်ားဦးကို ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္း ေျခေဒသ နွင့္ ေဂ်ရုဆလင္ အေရွ.ပိုင္းရွိ ဆီးရီးယား နိုင္ငံ ဂိုလန္ကုန္းျပင္ျမင့္ တို.ကို စစ္ရွိန္ မသတ္ဘဲ ၁၉၆၇ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဦးမွဳ ရွိရွိတိုက္ ခိုက္ သိမ္းပိုက္ နိုင္ခဲ့သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသည္၁။အီဂ်စ္၂။ဆီးရီးယား၃။ေဂ်ာ္ဒန္၄။အီရတ္၅။ေဆာ္ဒီအေရဗီးယား ၆။ေမာ္ရိုကို၇။အယ္ လ္ဂ်ီးရီး ယား၈။ လစ္ဗ်ား၉။ ကူ၀ိတ္၁၀။ တူနီးရွား ၁၁။ဆူဒန္၁၂။ ပါလက္စတိုင္း စသည့္ အာရပ္ ႏိုင္ငံ မ်ားၾကား၌ တည္ရွိျပီး မိမိႏိုင္ငံ တည္ရွိေရး အတြက္ ၄င္းႏိုင္ငံ မ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို တြန္း လွန္ ခဲ့ရပါသည္။

စစ္အင္အား (၇)ဆ တဆမွ် ကြာျခားသည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္အစၥေရးကအသာစီးရသြားခဲ့ပါသည္။ဤသို႕ေၾကာင့္ကုလသမဂၢ ၏ အေရွ႔ အလယ္ပိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီစဥ္ကို ေဆြးေႏြးသည့္ အခါ အစၥေရး၏ လက္ဦးမွဳ ရယူခဲ့ေသာ သိမ္းပိုက္နယ္ ေျမမ်ားကို အသံုးခ်ျပီး အေပးအယူလုပ္ကာ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အားႏိုင္ငံေရး အသာစီးျဖင့္ မိမိတို႕လိုခ်င္ေသာ ႏိုင္ကြက္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ခဲ့ရာအာ ရပ္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္မ တတ္သာအ ဆံုးႏွာတံ တင္းတင္းျဖင့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံအား အသိ အမွတ္ ျပဳခဲ့ရ ေလေတာ့ သည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ အစၥေရး တို႕၏ အသာ စီးရေရး စစ္ေရး နည္း ပရိယာယ္ မ်ဳိးကို ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္ ကလည္း တိုင္း ရင္းသား လက္နက္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအေပၚ က်င့္သံုးခဲ့ ပါသည္။ KIO ေဒသ၏ စစ္ေရး အခ်က္အျခာ က်ေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ေနရာယူျခင္း၊ KIO ကင္းတဲ မ်ားအား တိုက္ခိုက္ ျခင္းျဖင့္ အားစမ္းျခင္း၊ KIO ေအာက္ေျခ အမာခံ တပ္မ်ား ကို ျဖိဳခြဲျခင္းျဖင့္၊ အထူး တပ္မမ်ား အား ေစလႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တိုက္ပြဲအတြက္ အႏိုင္ယူရန္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ သည္။

လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ အသာစီး ရေရးမူကို အဓိက ထားကာ အပစ္ရပ္ စဲထား ေသာ တပ္ ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေစကာမူ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ သေဘာထား ကြဲသေယာင္ ဖန္ ဆင္းကာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္လက္ လိမ္ညာေန ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရး ပါတီအား အကုန္အက် အနည္း ဆံုးျဖင့္ အေရးႀကီး ေသာ ေက်းသီး စစ္ေဒသ မ်ားအား တိုက္ခိုက္ သိမ္း ပိုက္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္ ေသာ အေန အထားတြင္ အႏိုင္ယူထား ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရး ပါတီ သည္ လည္း ၄င္းတို႕ ၀မ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ စခန္းေဒသ သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေက်းသီး စစ္ေဒသကို ယခင္က အျပင္း အထန္ တိုက္ ခိုက္ျပီး ကာကြယ္ ရာမွ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဆုတ္ခြာေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေျမာက္ တပ္ဦး နယ္ေျမထဲသို႔ အထူး တပ္မမ်ား ေစလႊတ္ျပီး တိုက္ ခိုက္ ျခင္း၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ဖန္တီး ေပးျ ခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ျပဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ မရွိဘဲ ျပသနာ မ်ား၊ စိတ္ညစ္ စရာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီး အနိုင္ယူ ထားပါသည္။

ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေရး အရ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာအရ အားနည္းလာ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား အ ဖြဲ႔မ်ားကိုမူ စီးပြားေရး မက္လံုး၊ အခြင့္ အေရး မက္လံုးမ်ား အသီးသီးေပးကာ အႏိုင္ယူ ထားႏိုင္ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ၾကည္းေလ တပ္ေပါင္းျဖင့္ စစ္ေရးေလ့ က်င့္မွဳ တ ခု ဖန္ တီးျပီး စစ္ေရး အရ ၄င္းတို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အင္အားရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မေရြး စစ္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို ျပသ ခဲ့ ျပန္ပါသည္။

ဤစစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၀ါဒျဖန္႕ျပီးမွ မတ္လ (၉)ရက္ေန႔ တြင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ား ပါေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူႀကမ္းကို စတင္ ေဆြးေႏြး ေလေတာ့သည္။ စစ္တပ္ ကလည္း တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ ပါတယ္ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ၀င္လာခဲ့ ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ကမူ ဗကပ အတိုက္ခ ံရခ်ိန္တြင္ KNU ဖက္၌ အျငိမ္းစား ရေနသလို၊ KNU အ တိုက္ ခံရခ်ိန္တြင္ (မဒတ) အဖြဲ႔၀င္ မ်ား အိပ္ေန ပါသည္။ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔ အတိုက္ခံရ ခ်ိန္တြင္ လည္း က်န္တိုင္း ရင္း သား တပ္ဖြဲ႔မ်ား အဖက္ မလုပ္သလို KIO အတိုက္ခံ ရခ်ိန္တြင္ ၀ိုင္းၾကည့္ ေနၾကပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အာေဘာ္အရ မင္းတို႕ ထိရင္ ငါတို႔ မခံဘူးေဟ့” ၊ မင္းတို႕ထိရင္ မင္းတို႕ ဘဲခံပါ။ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီ သာ ေတြ႕ေန ရပါ သည္။ တပ္ေပါင္းစု သာ ဖြဲ႔ေနၾက ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ မရွိရိုး အမွန္ပါ။ အ ေၾကာင္းျပ ခ်က္ေတြက လည္း လူမ်ဳိး တမ်ဳိးႏွင့္ တမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမွဳ ေတြ မတူလို႔ ပါတဲ့”

ဤသို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သား မ်ား၏ အခန္း က႑သည္ လက္ဦးမွဳအရ အႏိုင္ယူမွဳအရ အျမဲတမ္း ေနာက္က်ေန ဦး မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း အေပၚ မာ နႀကီးမွဳ၊ ေခါင္းေဆာင္မွဳ မေပးႏိုင္ သည့္အေပၚ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းျခင္း အားနည္းမွဳ၊ လူစြမ္းေကာင္း ၀ါဒမွဳိင္း ရွိမွဳေၾကာင့္ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ခဲ့ ပါက ကြာ လွမ္းေန ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အၾကံေပးလို သည္မွာ လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ လက္ရွိျပင္ ဆင္ထား သည့္ စစ္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားအပါ၀င္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္း ထဲေရာက္ လာျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ား ေတာင္းဆို ေနေသာ တန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရး အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း နာလည္ ထားေစခ်င္ ပါသည္။

သက္ေသ အားျဖင့္ ေထာက္ျပလို သည္မွာ အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ယာ ဗမာ စစ္၀ါဒီ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား လိုလားျခင္း အမွန္ျဖစ္ပါက ထို ထိုေသာ စစ္ေရး ျပင္ဆင္မွဳ မ်ား မလိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေၾကာင့္ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ အပ္ပါ သည္။

http://www.phophtawnews.org/burmese/index.php/feature/item/1100-2014-03-13-10-17-53.html

3 comments:

Blogger said...

"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အာေဘာ္အရ မင္းတို႕ ထိရင္ ငါတို႔ မခံဘူးေဟ့” ၊ မင္းတို႕ထိရင္ မင္းတို႕ ဘဲခံပါ။ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီ သာ ေတြ႕ေန ရပါ သည္။"
ေဆာင္းပါးထဲက ဒီအခ်က္ကေတာ့ ခုထိလဲမဆံုးေသးတဲ့ဇာတ္လမ္းလိုျဖစ္ေနတုန္းဘဲ။ ျမန္မာတပ္က ကခ်င္ကိုတိုက္တာကိုမရပ္ခင္ သွ်မ္းေတြ ပေလာင္ေတြကိုအခုလွည့္တိုက္ေနျပန္ျပီ။ ဒီေတာ့ ဒီေလာက္ၾကီးျမင္သာတဲ့ မရိုးသားမွဳေတြကို က်န္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းေတြက ဘာတခုမွခ်က္ျခင္းထိထိေရာက္ေရာက္တုံ ့ျပန္တာမရွိေသးပါလား..ေၾကာက္ကုန္ျပီလားလို ့ ကေလးေလးလို တဲ့တဲ့ေမးလိုက္ခ်င္တယ္ဗ်ဳိ ့...

Saw Eh K'lu said...

According to their actions,the Burmese Government got many supports from EU and international countries until now.They tried to fight each ethnic group with different strategies. They really would not show like Gen. Khin Nyunt, but they still had the same ideas and goals to control the whole thing in Burma. Pro-democracy can become to .... ? .Please wake up and be ready for everything!

amanda kyaw said...

People can see clearly how Burmese government tries to twist their strategy on ethnic revolution people. You do not need to blame your enemy every time when you see what have happened. Enemy has their plans, why we do not have? Are we going to follow as the fish follow the river? Because Every body (even a small baby knows about the trick of Burmese behaviors and characteristic. Don't forget to remember the elder people say " there are 7 hooks even in a good Burmese". Your have experiences for a thousand time about peace between you vs Burmese. But if you don't learn from it, you will be a looser. looser for your whole life. looser for your grand and grate grand kids.

Post a Comment