ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Thursday, March 20, 2014

သန္းေခါင္စာရင္းမတိုင္မီ္ ညီေနာင္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ကရင္တို ့ျပင္ဆင္ရန္

ေဆာင္းပါး - AGGA

ေအးရွားစတယ္ဒီ မွ ဂ်ပန္သုေတသီ ကာဇူတို အိုင္ေကဒါ ၏သုေတသနစာတမ္းတြင္ျမန္မာျပည္ရွိကရင္လူဦးေရကို
ေဖၚျပထားရာ၌၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာျပည္၏ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လူမ်ဳိးစုဟုေဖၚျပထားသည္။
တျခားစာတမ္းမ်ားအရ ၁၉၃၁ အဂၤလိပ္ေခတ္ ကရင္လူဦးေရ ၁.၄သန္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၈၃တြင္မူ တိတယ
အမ်ားဆံုးဟု ဆိုသည္။

ထိုသန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ကရင္ဗုဒၶမ်ားကို ဗမာစရင္းတြင္ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္ဟု သုေတသီတခ်ဳ ိ့ကဆိုသည္။
ကရင္ဗုဒၶသည္ ကရင္လူမ်ဳိး၏ ၈၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟုလဲဆိုသည္။ ၁၉၄၂ ဂ်ပန္ေခတ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္
ကရင္လူမ်ဳိး ၄သန္းခြဲ ရွိသည္ဟုမွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိလူဦးေရစာရင္းမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိကရင္လူဦးေရကိုသာ အဓိကထားသည္။ ျမစ္၀က်ြန္းေပၚ၊ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူ ခရိုင္ ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းရွိ ကရင္အျမားအျပားကိုနာမယ္ေရွ ့တြင္ေက်ာင္းသားအရြယ္မွစျပီး ေမာင္-မ တပ္ခဲ့ရာမွ ၾကီးလာေသာအခါဦး-ေဒၚျဖစ္သြားၾကခါ ဗမာလူမ်ဳိးစာရင္းတြင္ပါသြားသည္ဟုသုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့ပံုမွန္လူဦးေရတိုးႏွဳန္းျဖင့္တြက္ခ်က္လ်ွင္ လက္ရွိျမန္မာတႏို္င္ငံလံုးရွိ ကရင္လူဦးေရမွာ ၇သန္းမွ ၁၀ သန္း အၾကားတြင္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္လူသားျခင္းမ်ဳိးရိုးေဖ်ာက္ဖ်က္မွဳ လူလုပ္ေဘးဒဏ္မ်ားမရိွခဲ့မွသာ ထိုလူဦးေရပမာဏရွိႏိုင္မည္လဲျဖစ္သည္။

Case study အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံလူဦးေရေကာက္ခံပံုတေစ့တေစာင္းကိုၾကားျဖတ္ေဖၚျပပါမည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံကေကာက္ခံေသာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကႏၡ်နဘူရီ၊ ကန္ဖဲန္ဖက္၊ ခ်င္းဂရိုင္း၊ ခ်င္းမိုင္၊တာ့က္၊
ပရကြ်ပ္ခီရိခန္၊ ဖက္ခ်္ဘူရီ၊ ဖရဲ ့၊ နန့္၊ မယ္ေဟာင္ေစာင္၊ ရာ့ခ်္ဘူရီ၊ လန္းပန္း၊ လန္းပြန္း၊ စူခိုထိုင္း၊ စူဖန္းဘူရီ ႏွင့္ အူထိုင္းဌာနီ
ခရိုင္ၾကီး(Province) (၁၅)ခရိုင္တြင္ ကရင္ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၆၉၃၅၃ ရွိျပီး လူဦးေရ ၃၅၂၂၉၅ ဦးရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
သံေခတ္အစပိုင္းကထိုင္းမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မဟုတ္ေတာ့ေသာ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလူဦးေရအားလံုး၏
၄၆.၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုလဲေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းသန္းေခါင္စာရင္းသည္ ယံုၾကည္ရေသာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဟုခ်ဳပ္ေခၚသည့္ သမိုင္းေရး လူမ်ဳိးေရး လူမွဳေရး ေဒသႏၵရေရး
ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေအာက္တြင္ေကာက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္ကို စာေရးသူ၏ဘက္စံု ေလ့လာခ်က္မ်ား
အရရပ္တည္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါယံုၾကည္ရေသာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရအမွန္ကိုေဖၚျပျခင္းျဖင့္
ထိုင္းလူမ်ဳိးအားနည္းေမွးမွိန္သြားႏိုင္သည့္သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကင္းရွင္းေနသည့္အေနအထားကိုဆိုလိုသည္။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျခားနားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

သမိုင္းမတင္မီေခတ္က ကရင္ မြန္ ၀ ခမာ ရွမ္းလူမ်ဳိးတို ့ထုိင္းလူမ်ဳိးမတိုင္ခင္ ေပါက္ပြားေနထိုင္ၾကသည္ကို
ထိုင္းႏိုင္ငံသမိုင္းက တစုံတရာစုိးရိမ္မွဳျဖင့္ဖုန္းကြယ္ျခင္းမျပဳဘဲအတိအလင္းေဖၚျပခ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္
တျခားလူမ်ဳိးမ်ားအားနည္းသြားျပီး ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသာအမ်ားစုအျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ရွမ္းကို လာအို မြန္ ခမာ ကုလား
တရုတ္ျပင္သစ္ႏွင့္ မေလး စသည္တို ့က ကုန္ကူးသန္းမွဳ ႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မွဳ ကိစၥသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားျပဳေသာ
အခါစယမ္ (Siam) ဟု တရား၀င္ေခၚဆိုသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ထို စယမ္ (Siam) ႏိုင္ငံဟူသည့္အသံုးအႏွဳန္းကို ေရွးဦးကာလမွ
၁၉၃၉ ခုႏွစ္တိုင္ေအင္ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ရတနာကိုးစင္းေခတ္(ဘန္ေကာက္ေခတ္) မင္းဆက္(၅) က စယမ္မွ ထိုင္ အျဖစ္သို ့
ေျပာင္းေစခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကတရား၀င္ရွိခဲ့ေသာ ေက်းကြ်န္စနစ္ကို ဘုရင္ၾကီးက ရာသက္ပန္ဖ်က္သိမ္းပစ္ေၾကာင္း
ေက်ညာျပီး စယမ္ႏိုင္ငံမွ "လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ငံ" ဟုတြင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းတို ့၏ ပိုမိုေရွးက်ေသာ နာမယ္ျဖစ္သည့္
"တိုင္" ႏွင့္ နီးစပ္မွဳရွိေစရန္ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပံုရသည္။ "ထိုင္"ဆိုသည္မွာ ေရြးႏွဳတ္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊
အာဘေျဖျခင္းစေသာအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ထိုင္ မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမ်ဳိးတကာ တို ့၏ အသံအနိမ့္အျမင့္အရ ထိုင္းျဖစ္သြားသည္။
မ်က္ေမွာက္ျမန္မာျပည္တြင္ပါ၀င္ေသာ ရွမ္းမ်ားမွာ မူရင္း "တိုင္" ဆိုေသာနာမယ္ႏွင္ ့ကင္းကြာျပီး စယမ္(siam)ကို ရွမ္း(Shan)
ဟု ျမန္မာသံ အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းႏွင့္ေခၚရာမွ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ပံုရသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိရွမ္းမ်ားကလဲ
သူတို ့၏မူရင္းပိုက်ေသာ လူမ်ဳိးနာမယ္ျဖစ္သည့္"တိုင္"ဟု သံုးႏွဳန္းေခၚဆိုရန္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားအားေကာင္းလာ
ေနသည္ကိုေတြ ့ရသည္။

သို ့ရာတြင္ ညီေနာင္လူမ်ဳိးစုမ်ဳိးမ်ားအတြင္း နအဖအစိုးရလက္ထက္က အစိတ္စိတ္အမြွာမြွာ
ေခ်မြွခြဲထုတ္ပစ္ခဲ့သည့္ ၁၃၅ မ်ဳိးဟူသည့္ စာရင္းအရ မႏုသလူမ်ဳိးႏြယ္စုသိပၸံအရစုစည္းမွဳကိုဆန္ ့က်င္သည့္ေသးေကြးေသာ
လူတမ်ဳိးစီအျဖစ္သို ့ကြဲထြက္ခ်င္လာေနသည္ကိုလဲေတြ ့ေနရသည္။ မြန္လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ မကြဲမျပားရွိေနသည္။
ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းႏွင့္တိုးတက္ခန္းနားထယ္၀ါခဲ့ဘူးေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ လကၡဏာျဖစ္သည္။
က်ႏုပ္တို ့ကရင္ညီကိုမ်ားသည္ ေရွးဦးကာလကတမ်ဳိးတည္းျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အင္အားၾကီးမားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသြားခဲ့ရာမွ လူမ်ဳိးငယ္အျဖစ္သို ့ေရာက္ရသည္။ တျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားလဲ
ထိုအလားတူအေနအထားသို ့ေရာက္ေနသည္။

ဤအခ်က္သည္ မၾကာမီျဖစ္ေပၚလာမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသည့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ညီေနာင္လူမ်ဳိးစုအားလံုး
သတိမူၾကရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္မူ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ား၊ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
ကရင္ အမ်ဳိးသားအတြင္းမွကရင္စာေပအသစ္လူမ်ဳိးအသစ္တည္ထြင္သူမ်ား၊ ကရင္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ ့
အစည္းမ်ားအားလံုး အခ်ိန္မီ ေတြ ့ဆံုညွိႏွိဳင္းၾကသင့္သည္။ ထိုအဖြဲ ့မ်ားသည္ ဤမ်ွအေရးၾကီးျပီး လက္ရွိဥပေဒကို
မခ်ဳိးေဖါက္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဤအမ်ဳိးသားတာ၀န္ကိုမွ်မထမ္းေဆာင္ၾကလ်ွင္ ကရင္လူမ်ဳိးတို ့အတြက္ သူတို ့ထံမွ
တျခားပိုခက္ခဲသည့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားလဲထားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
မိမိလူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိးျဖစ္လာေစရန္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးလွ်င္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွဳကိုေရြွ ့
ဆိုင္းေပးရန္ ဘ၀တူညီေနာင္လူမ်ဳိးစုအားလံုးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Agga

2 comments:

Saw Eh K'lu said...

This way was their main strategy in Burmese Government.They killed and fought everywhere but the did not get any sufficient for them than control by census. Therefore, every ethnic groups must to wake up and unite to reflect something in right now.Don not take time too long and wait and see what will happen in the future!

poor guy said...

It is the fucking Census. It only happen in Bullshit Burma or Myanmar or whatever country you wanna call. The census means collect population other words counting everyone in the country. The point is you will know the population and how many ethnics and clans in the country. I does not come with any filled up blank. You can put whatever clan or ethnic you are in the form and the government has to put it in their data and know what is in their country. My suggestion is if the form already filled just write "bullshit" or "fuck you government" in the area of ethnic and clan

Post a Comment