ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Saturday, May 18, 2013

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္ (၂)

The Rise and Fall of the Communist Party of Burma
(Bertil Lintner ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္း ဘာသာျပန္သည္။)

တ႐ုတ္ျပည္ အေနႏွင့္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကပင္ CPB ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေကဒါမ်ားကို ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ ရယူၾကရန္ စတင္ကမ္းလွမ္း ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အစိုးရပင္စင္ပါေပးဖို႔ အက်ဳံးဝင္သည္။ (ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္လ ရမ္မင္ပိ ၂၅၀ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၊ ဗဟိုေကာ္မတီ တစ္ေယာက္လွ်င္ ရမ္မင္ပိ ၂၀၀ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉၊ အျခား ဦးေဆာင္ေကဒါမ်ား အတြက္ တစ္ေယာက္တစ္လ ရမ္မင္ပိ ၁၈၀ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၊ သာမန္ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ တစ္ေယာက္တစ္လ ရမ္မင္ပိ ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ပင္စင္လစာ ေပးဖို႔ျဖစ္သည္။) အဆိုပါ ပင္စင္လစာအျပင္ အိမ္တစ္လံုးႏွင့္ ေျမတစ္ကြက္ပါ ေပးဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ အၿငိမ္းစား CPB ေကဒါမ်ား အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္မူ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမွ် လုပ္ခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက၍ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံခဲ့ၾကဖူးေသာ ကြန္ျမဴနစ္ လက္ေဟာင္းႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ဘယ္တုန္းကမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္မႈမ်ဳိး မလုပ္ၾကသည့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သစၥာေဖာက္မႈ အျဖစ္သာ ၾကည့္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကမူ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူငယ္ပိုင္း အဆင့္ငယ္ CPB ေကဒါ အခ်ဳိ႕ကသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ထဲကမူ တစ္ေယာက္မွ် လက္မခံခဲ့ၾကပါေခ်။

၁၉၈၉ ႏွစ္ဦးတြင္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ CPB ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခ်ဥ္းကပ္လာ ၾကျပန္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ CPB ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔ကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အၿငိမ္းစားယူၾကဖို႔ ႀကိဳးပမ္းဆြဲေဆာင္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာအေျဖမွ မရခဲ့ေသာ အဆိုပါ လိပ္ခဲတည္းလည္း အစည္းအေဝးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ပန္ဆန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမွာပင္ ထိုစဥ္ကတည္းက အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ CPB ဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ တ႐ုတ္တို႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါ လွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ယခုလို ရည္ၫႊန္းေျပာဆို သြားခဲ့သည္။ "ညီေနာင္ပါတီနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးမွာ နားလည္မႈလြဲတာေတြ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ ရွိရင္ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တစ္ဦးရဲ႕ကိစၥ တစ္ဦး ဝင္မစြက္ဖက္ေရး ဆိုတဲ့မူကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၿပီး အတူယွဥ္တြဲ ေနၾကမွာပါ။ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၅ နဲ႔ ၁၉၈၈ တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသမားေတြ မျဖစ္ခ်င္ဘူး ..." စသျဖင့္ ...။ ေျပာရလွ်င္ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး သမားမ်ားဟု စြပ္စြဲလိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္တစ္ဖက္မွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္လိုက္သည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ တစ္ခါက CPB ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ သိသေလာက္ သိခဲ့ပါသည္။ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ ေနၾကေသာ CPB ေအာက္ေျခ တပ္သားထုအေန ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေဟာင္းကို ပုန္ကန္ထၾကြရန္ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လို အားတက္လာၾကသည္ကို သူတို႔က ရွင္းျပၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ တပ္တြင္း ပုန္ကန္မႈမွာ အေစာပိုင္းကတည္းက ျဖစ္ဖို႔ရွိသည္။ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတပ္မွဴးမ်ား အေနႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ပုန္ကန္ျခားနားမႈအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္လိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို မေသခ်ာေသာ ေၾကာင့္သာ အခ်ိန္ဆိုင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ CPB ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ ရွိေနၾကသလို တ႐ုတ္အရာရွိႀကီး မ်ားကလည္း နယ္စပ္သို႔ မၾကာခဏဆိုသလို ေရာက္လာၾကၿပီး အဆိုပါေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို မွန္လံု ဇိမ္ခံကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေခၚသြားေလ့ ရွိၾကသည္။ ဒါမ်ဳိးေတြ အၿမဲလို ျမင္ေနရေတာ့ တ႐ုတ္တို႔ သေဘာထားကို အကဲဖမ္းဖို႔ မလြယ္။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၏ အသိမ္အေမြ႔ႏွင့္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို CPB ေကဒါအမ်ားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းျဖင့္ လိုက္လို႔မမီ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

၁၉၈၉ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိသည့္တိုင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးစုမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ CPB အေျခခံ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကိုးကန္႔မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ပထမေျခလွမ္း စတင္လိုက္ၿပီး CPB ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၚလိုက္ ပါေတာ့သည္။ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ ေနေသာ ေဒသဆိုင္ရာ CPB တပ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖုန္က်ားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ပါတီႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ၿပီး မုန္းကို ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသည္။ မုန္းကိုမွာ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရွိ နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး CPB ၏ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံေဒသ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ေဒသမွ စလိုက္ေသာ အဆိုပါ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈမွာ ဝေဒသအပါ အဝင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ CPB အေျခခံေဒသ အားလံုးသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားပါေလေတာ့သည္။ သည္လိုႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပန္ဆန္းက်သြားေသာ အခါ ပုန္ကန္သူမ်ားက ယခင္ပါတီ အသံလႊင့္႐ံုကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသည္။ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ အေရာက္တြင္ “ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးေပၚလစီမ်ား” ဆိုသည့္ ပထမဆံုး ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္သည့္ အသံလႊင့္ခ်က္ ထြက္ေပၚ လာပါသည္။ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ကား ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ထပ္ အသံလႊင့္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။

"၁၉၇၉ မတိုင္ခင္က အေျခအေနဟာ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ အခုေကာ ဘယ္အေနအထား ဆိုက္ေနၿပီလဲ ...။ ဘာတိုးတက္မႈမွ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ...။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ကို ေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ဟာ အာဏာကို အေသဖက္တြယ္ ထားၾကလို႔ပဲ။ မွားယြင္းတဲ့လမ္းစဥ္ကို ေခါင္းမာမာ ဆက္ကိုင္ထားၾကလို႔ပဲ။ ဒီလူေတြဟာ တကယ့္အရွိတရားနဲ႔ ကင္းကြာေနၾကတယ္။ ငါတေကာဝါဒနဲ႔ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒကို က်င့္သံုးေနၾက တယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ သ႐ုပ္ခြဲ စိစစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ၾကတယ္။ တကယ့္အစစ္အမွန္ ႐ုပ္အေျခအေနကို ဥေပကၡာ ျပဳထားၾကတယ္ ...။ သူတို႔ဟာ ဝေဒသက လူထုကို လိမ္ညာခဲ့ၾကတယ္။ လိမ္လံုးညာလံုးေတြ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ အေယာင္ ေဆာင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ဆြဲေခၚခဲ့ၾကတယ္။ ... ေခတ္မီလက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ရန္သူကို ဗလာခ်ီ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ အႏိုင္ယူႏိုင္မွာလဲ။ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔မေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့ စစ္ေရးနည္းနာ ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္မွာလဲ ...။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝေဒသလူထု ႀကီးဟာ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပျဖစ္ေစ ဘယ္က်ဴးေက်ာ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ကိုမွ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ မလုပ္ဘူး။ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္မေဆာင္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈအရာနဲ႔ စာေပအရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆင္းရဲပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သႏၷိ႒ာန္ေတာ့ သိပ္ခိုင္တယ္။ ... အတိတ္က ကာလတစ္ခုမွာ ဗကပထဲက စိတ္ယုတ္၊ စိတ္ပုတ္ရွိတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ အာဏာလုပြဲေနာက္ လိုက္ခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝေဒသ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ဘဝေတြ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ရပါသလဲ ...။ သိပ္ကို ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ခဲ့ရတယ္။ အခြန္အေကာက္ေတြ တိုးေကာက္ျပန္ေတာ့ လူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးဟာ ပိုေလးလံ ႀကီးမားခဲ့ရတယ္။ သိပ္ကိုအႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ လူထုအေနနဲ႔ ပုန္ကန္ထၾကြမႈအေျခအေနတစ္ခုကို ဘယ္မွာ ေရွာင္လို႔ရေတာ့မွာလဲ ...။

အဆိုပါ အသံလႊင့္ခ်က္တြင္ ပါေသာ “စိတ္ယုတ္ စိတ္ပုတ္ရွိတဲ့လူ တစ္ဦး” ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူ႔ကို ဆိုလိုမွန္း မေသခ်ာပါ။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္ကို ဆိုရလွ်င္ ကိုးကန္႔ပုန္ကန္မႈ စတင္ၿပီး တစ္လအတြင္း မွာပင္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ အလားအလာရွိေသာ အတိုက္အခံအင္အားစု တစ္ခု အျဖစ္မွ ရပ္စဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ မနီးမေဝး ဘားလမ္း (ယခု မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း) ေပၚရွိ တိုက္ခန္းငယ္ေလး တစ္ခု တြင္ ျမန္မာပညာတတ္ လူငယ္တစ္စု စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွ် အၾကာ ...၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း မွာပင္ ထိုစဥ္က (ဖဆပလ) အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ အၿပီး ၄၁ ႏွစ္အၾကာ ...၊ ဤကာလမွာပင္ CPB မွာ သမိုင္းထဲသို႔ စတင္ တိုးဝင္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားမွာ (အားလံုးေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္) တ႐ုတ္ျပည္မွာပင္ အေဝးေရာက္မ်ား အျဖစ္ ဘဝေနညိဳခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းရ ေပေတာ့မည္။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ကူမင္းမွာပင္ အၿငိမ္းစား ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ထဲမွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီ၏ ဝါအရင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းက ပ်ဥ္းမနားလယ္သမား သူပုန္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ရဲထြန္းတို႔မွာ ဟူနန္ျပည္နယ္တြင္ သီးျခား ေနခဲ့ရသည္။ သခင္ဗသိန္းတင္မွာ ဟူနန္မွာပင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ရဲေဘာ္ရဲထြန္းမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ (ရဲေဘာ္ ရဲထြန္း က သခင္ဗသိန္းတင္ထက္ ၂ ႏွစ္ ပိုႀကီးပါေသးသည္။) အခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္ေကဒါ မ်ားမွာမူ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထိန္ခ်ဳန္း၊ ေရႊလီ စေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကုန္သည္ေလးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကရ ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာျပည္မရွိ ေမြးရပ္ဇာတိသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575115712508692&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&relevant_count=1

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment