ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Tuesday, November 15, 2011

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေနရာ၌ အႀကီးစား ေရႊတူးေဖာ္ေရးကို လုပ္ေနၿပီး တဖက္တြင္ အေသးစား ရုိးရာလက္လုပ္ေရႊတူးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည္။

ျမစ္ဆံုေဒသအတြင္းတြင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အက်ဳိးတူတြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကို သတိေပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဧရာ၀တီဆံုဆည္အနီးတ၀ုိက္ တြင္ ေရႊက်င္ခဲ့ၾကသည့္ ရြာသား ၁၁ ေယာက္ကို ရိုက္ႏွက္ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ထိုရြာသားမ်ားဟာ ျမစ္ဆုံရွို အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စြန္႔ပစ္ ၿပီးျဖစ္ေသာ အဆိပ္သင့္ေျမဇာပံု မ်ားတြင္သာ ထပ္မံေရႊရွာေဖြ ေနစဥ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းေပၚရွိ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ထားသည့္ ဆည္ ၇ ခုတြင္ တခါအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ လမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ထိုရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံၾကရၿပီး ေအာင္ျမင္သာ စခန္းသို႔ အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ အဓိက ၀င္ေငြရသည့္ အလုပ္တခုပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းထြန္းေက်ာ္၏ အမိန္႔အရ အစိုးရဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္း မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျမစ္ဆံုေဒသမွ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုေဒသရွိ အေသးစား လက္လုပ္ေရႊက်င္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္ရွင္မ်ားအားလံုးမွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းေနရာမွ အၿပီးထြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ စက္မ်ားျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ရိုးရာလက္ လုပ္ေရႊက်င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္မ်ားတြင္ အႀကီးစား ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည့္ မူ၀ါဒကို တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ဤမူ၀ါဒကို ေအာက္တုိ ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၂) ျမန္မာ့သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မွ MRTV တြင္ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"အစိုးရက ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ တဖက္မွာ ေျပာေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမစ္ဆံုေဒသကို ႀကီးမားတဲ့ ေရႊတူးေဖာ္မႈေတြလုပ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးေနတယ္" ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ အနန္မွ ေျပာခဲ့သည္။

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးဆီသို႔ ေရႊက်င္သမားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ပန္ၾကားစာေပးပို႔ထားေသာ္လည္း မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမွ မရွိေသးေပ။

ျပဒါးႏွင့္ ဆုိဒ္ယက္ႏွဳိက္(Cyanide) ဓာတ္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အႀကီးစား ေရႊတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာ မ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွသည့္ ျမစ္ေရစီး ဆင္းမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ေရထု၊ ေလထု ညစ္ညမ္း မႈမ်ားကို ျဖစ္ ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုေဒသရွိ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမစ္ဆံုေဒသ၏ အလွတရား ကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေဂဟစနစ္ကို တိုက္ရိုက္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း ကိုလည္း ဆုိးက်ဳိးသက္ ေရာက္ေစသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
အားနန္ (+၆၆-၈၄၈၈၅၄၁၅၄)
kdngchn@gmail.com
www.kdng.org

No comments:

Post a Comment